Ste v: Panda Security > Home Users > Solutions > Panda Activescan

Preèo Cloud Cleaner?

Ïalší názor na bezpeènos vášho poèítaèa

Väèšia kapacita detekcie než u tradièných antivírových programov a to vïaka najnovšej generácii technológií.
Free Antivirus
 
Online detekcia  všetkých typov malwaru, zranite¾ností a neznámych hrozieb.
Online detection of all types of malware, vulnerabilities and unknown threats.
 
Jednoducho sa používa vo vašom prehliadaèi a vždy je aktuálne oboznámený s najnovšími hrozbami.
Easy to use from your browser and always up-to-date against the latest threats.
 
Bezplatné hlásenie o nájdených hrozbách  a stav ochrany bezpeènosti inštalovanej vo vašom poèítaèi.
A free report about threats detected and the status of the security protection installed on your computer.
 
Kompatibilný s akýmko¾vek už nainštalovaným antivírovým programom, s najznámejšími prehliadaèmi a s najnovšou verziou Windows, vrátane Windows 7.
Compatible with any installed antivirus, the most popular browsers and the latest versions of Windows, including Windows 7.

Pamätajte... Je to zadarmo

Cloud Cleaner je bezplatný antivírový program, ktorý lokalizuje súèasné hrozby na vašom poèítaèi, ale nechráni váš poèítaè pred ich opätovným vstupom. Preto vám odporúèame stálu ochranu našich antivírových riešení.

Installation and uninstallation instructionsInstallation and uninstallation instructions