Juridiskt avtal

Förutsättningar för användandet av webbplatsen, generella villkor och juridisk policy för Panda Security S.L.

1. BAKGRUND

Panda Security, S.L.U., gör gällande för användaren i enlighet med spansk lag 34/2002 i Information Society Services and Electronic Commerce (hädanefter LISSEC), innan denne börjar använda tjänsterna, kring förfarandet och villkoren som krävs för att avtalet ska kunna genomföras:

a. Användaren åtar sig att läsa innehållet av dessa allmänna regler och förutsättningar och juridisk policy (hädan efter Förutsättningar) noggrant.

b. Användaren åtar sig att skriva in personliga uppgifter och den övriga information som behövs för att tjänsten ska kunna användas.

Panda Security, S.L.U. garanterar, genom innehållet i dessa Förutsättningar, att helt lyda under tillämplig konsumentlag för att skydda användarens lagliga intressen genom hela processen av att använda varorna, tjänsterna och verktygen som webbplatsen erbjuder.

2. AVTALETS DELTAGARE

De nuvarande Förutsättningarna gäller för:

Panda Security, S.L.U., (hädan efter Panda), med registrerad adress Santiago de Compostela, 12, 1ª, 48003 Bilbao (Spanien), med organisationsnummer B- 48435218, registrerat hos Handelsregistret i Bilbao, Tome BI-59, Book 134, Sheet BI-767-B, 1st inscription.

och

Användaren, som är den person som använder webbplatsen och/eller varorna, tjänsterna, innehållet och/eller verktygen och som har skrivit in sina uppgifter i formuläret på Panda Securitys sida för att få tillgång till varorna, tjänsterna, innehållet och/eller verktygen från Panda Securitys webbplats. Användaren är till fullo ansvarig för att den information som lämnats är korrekt.

3. UTRYMME OCH SYFTE

De nuvarande Förutsättningarna gäller för erbjudandet om tjänster, såväl som andra villkor och förutsättningar som kan användas, vilka då har syftet att reglera köpet och anskaffningen av varan, tjänsten, innehållet och verktygen som Panda tillhandahåller till Användaren via webbplatsen och som består av det juridiska ramverk i vilket kontraktets förhållande är uppgjort, antingen via en finansiell transaktion eller en kostnadsfri version av varor eller tjänster (i enlighet med det specifika licensavtal som korresponderar med varan, tjänsten, innehållet och/eller verktygen).

Varorna, tjänsterna, innehållet och/eller verktygen I detta avtal är de som finns tillgängliga på följande webbplats som tillhör Panda: https://www.pandasecurity.com

Alla de varor, tjänster, innehåll och/eller verktyg kommer att utsättas för, där det är tillämpbart, specifika förutsättningar i avtalet som finns tillgängliga på webbplatsen. Parallellt utsätts de varor, tjänster, innehåll och/eller verktyg som så kräver för de regler och förutsättningar som finns under deras respektive slutanvändaravtal.

Dessa förutsättningar och slutanvändaravtal är tillgängliga för konsultation, utskrift och för att sparas av Användaren innan denne går med på avtalet.

4. ACCEPT OCH TILLGÄNGLIGHET AV FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ANVÄNDANDET AV WEBBPLATSEN

De nuvarande Förutsättningarna, tillsammans med de förutsättningar som kan tillämpas, reglerar det avtalsförhållande som Användaren skrivit in på Pandas webbplats. Användaren accepterar uttryckligen att stå fast vid den vid tillfället för köpet aktuella versionen av varan, tjänsten, innehållet eller verktyget, utan reservation. Användaren åtar sig även att läsa de villkor för avtalet som finns varje gång denne köper en vara eller tjänst, eftersom sagda Förutsättningar kan ha ändrats sedan det tidigare tillfället.

De nuvarande Förutsättningarna är inte uttömmande och andra förutsättningar som är specifika till särskilda varor, tjänster, innehåll och/eller verktyg på webbplatsen kan finnas och ska användas där det är tillämpbart.

Genom att acceptera de nuvarande Förutsättningarna tillkännager Användaren:

a. Att denne är juridiskt berättigad till att upprätta avtal.

b. Att denne har läst och accepterar de nuvarande Förutsättningarna.

Användaren kommer alltid att ha tillgång till alla villkor och förutsättningar som tillhör avtalet för varan, tjänsten, verktyg och innehåll som finns på webbplatsen innan denne upprättar avtalet. Användaren kan kontakta Panda via e-post på: panda.legal_affairs@watchguard.com med frågor som avser det nuvarande Förutsättningarna.

5. MODIFIERING AV FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN.

Panda kan, med behörig anledning, modifiera de rådande villkoren. Behörig anledning är då modifieringar är utkomsten av:

a. Ökat antal varor eller tjänster som är tillgängliga för Användaren eller förbättringar I den befintliga varan eller tjänsten.

b. Anpassning av teknologiska fördelar av varan eller tjänsten med anledning av nuvarande förutsättningar.

c. Modifiering, ersättning eller uppdatering av de priser på varan eller tjänsten som erbjuds på webbplatsen.

6. BESTÄMMELSER FÖR ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN OCH DESS VAROR OCH TJÄNSTER

Åtkomst till Pandas webbplats är kostnadsfritt, utöver de särskilda prisförutsättningar som tillkommer vid köp av någon vara eller tjänst eller användandet av särskilt innehåll eller verktyg.

Användaren åtar sig och garanterar att använda webbplatsen i enlighet med rådande lagstiftning, Förutsättningarna som presenterats tidigare i dokumentet och respekterad och accepterad moralisk standard.

Till avtalets slut åtar sig Användaren att:

a. Inte använda tjänsterna, varorna, innehållet och/eller verktygen som Panda gjort tillgängliga, till illegalt bruk eller användande som uttryckligen förbjudits i dessa bestämmelser eller de effekter som kan överträda de rättigheter eller intressen som Panda eller tredje part har.

b. Avhålla sig från all sådan aktivitet som kan skada, överbelasta eller hindra den normala funktionaliteten hos Pandas webbplats. Samtidigt, i enlighet med tillämpbar lagstiftning, åtar sig användaren att avstå från olaglig eller bedrägligt utnyttjande av innehåll på webbplatsen eller att stjäla eller plagiera sagda innehåll.

c. Inte använda varorna, tjänsterna, innehållet eller verktygen för olagligt bruk, eller för något bruk som kan vara skadligt för Panda. Användaren ska inte modifiera, kopiera, distribuera, publicera, skänka eller sälja någon information eller bild som på något sätt är relaterad till varor, tjänster, innehåll eller verktyg som erbjuds via Pandas webbplats.

Användaren ska hålla Panda fri vid skada orsakad till tredje part som resultat av Användarens korrekta eller inkorrekta användande av varan, tjänsten, innehåll eller verktyg som finns på webbplatsen.

Till avtalets slut accepterar Användaren ensam den ansvarsskyldighet som kan uppstå från de förhållanden som är angivna I tidigare stycke. Samtidigt tar Användaren de juridiska kostnader som kan uppstå från juridiska processer som kan vara resultatet om Användaren misslyckas att lyda de regler som tidigare etablerats i föregående klausuler eller i annan tillämpbar lagstiftning.

Panda kan, för att garantera de rättigheter som etablerats i dessa Förutsättningar och fullgöra tillämpbar lagstiftning:

a. Fastställa administratörer att övervaka tjänsten, med användarens rätt till integritetsskydd i åtanke.

b. Temporärt avbryta webbplatsens tjänster utan varning dessförinnan vid vilken tid som helst för tekniska eller lagliga orsaker.

c. Modifiera de förutsättningar som råder för att erbjuda varor, tjänster, innehåll eller verktyg för tekniska eller lagliga orsaker.

d. Modifiera innehållet av varorna, tjänsterna, innehållet eller verktygen på webbplatsen utan varning dessförinnan, så som Panda behagar för affärsorsaker. Panda reserverar sig också rätten att neka åtkomst, utan varning dessförinnan, till varor, tjänster, innehåll eller verktyg till den Användare som strider mot nuvarande Förutsättningar.

e. Ta bort eller ersätta någon information som kan vara olaglig eller stötande mot någon vara, tjänst, innehåll eller verktyg som erbjud på webbplatsen.

f. Rapportera till behöriga institutioner vid misstänkt illegal hantering, aktivitet eller data som Panda informeras om.

7. PARTERNAS ÅTAGANDEN

a. Pandas åtaganden

Panda åtar sig att fullfölja följande åtaganden i avtalet som uppstår i den affärsrelation med Användaren som konsekvens av att denne nyttjar varan, tjänsten, innehållet eller verktygen: :

Tillhandahålla Användaren, i god tro och med maximala garantier, den vara, tjänst, innehåll eller verktyg som efterfrågas av Användaren i enlighet med nuvarande Förutsättningar och slutanvändaravtal där det tillämpas.

Uttryckligen informera Användaren om förekomsten av nuvarande Förutsättningar innan avtalets verkställande.

Specifikt, precist, klart och otvivelaktigt informera Användaren innan avtalets verkställande om de särskilda egenskaper den efterfrågade varan, tjänsten, innehållet eller verktyget innehar, samt priser och eventuella skatteavgifter.

Göra texten om Förutsättningar tillgänglig för Användaren. Samtidigt, för de varor, tjänster, innehåll och verktyg som fordrar, de tillämpbara specifika regler och förutsättningar som kommer från användaravtalet för artikeln i fråga.

Ge Användaren bekräftelse på att transaktionen lyckats, utom i de fall då varan verkställs omedelbart, inom 24 timmar efter betalningen (där det fordras) och vid accept av de tillämpbara förutsättningarna av Användaren.

Skicka Användaren kvitto på köpet eller faktura för de varor och tjänster som köpts av Panda, i de fall då varor och tjänster köpts.

Lyda under tillämpbar konsumentlag, avseende rätt till återköp för Användaren, såsom specificeras i delen beträffande returer i de nuvarande Förutsättningarna.

b. Användarens åtaganden

Användaren åtar sig att:

Fullfölja de skyldigheter som fastställts i de nuvarande Förutsättningarna, liksom de i de specifika förutsättningar som fastställts på webbplatsen: https://www.pandasecurity.com, beträffande varor, tjänster, innehåll och verktyg som erbjuds av Panda.

Fullgöra registreringsprocessen med korrekt information, där den är ett obligatoriskt erforderlig för att få tillgång till Pandas varor, tjänster, innehåll och verktyg.

Fullgöra de formulär som behövs för köpet av varan, tjänsten, innehållet eller verktyget med korrekt information, eftersom sådan information kan vara nödvändig gör att varan ska kunna delas ut och/eller fakturerad.

Använda varorna, tjänsterna, innehållet eller verktygen enligt de specifikationer som finns I Förutsättningarna och enbart för det syfte som fastställts i slutet av användaravtalet.

Tillhandahålla, vid köp av vara, tjänst, innehåll eller verktyg, den finansiella information som krävs av Panda, samt betala alla tillkommande kostnader som eventuellt tillkommer i enlighet med val av betalningssätt och det av Panda fastställda pris avseende varje vara eller tjänst som för tillfället finns i avtalet.

Avstå från att skicka meddelanden som kan förhindra eller störa normal drift av tjänsterna som Panda erbjuder. I samtliga fall kommer Användaren att ensam stå som ansvarig för de meddelanden denne skickar, såväl som den data denne tillhandahåller.

8. PARTERNAS FÖRPLIKTELSER

a. a. Panda har ansvar för funktionaliteten på webbplatsen.

Panda kommer endast att vara ansvarig för förlust eller skada som Användaren drabbats av som konsekvens av att Användaren besökt webbplasten, köpt vara eller tjänst, eller använt vara eller tjänst när sådan skada kan härledas som uppsåtlig felhantering av Panda.

Samtidigt kommer Panda inte att hållas ansvarig för skada som inträffat hos Användaren till följd av att tjänsten omöjligen kan erbjudas till föremål för nuvarande Förutsättningar på grund av olycka, force majeure eller andra anledningar som inte kan tillskrivas Panda.

Ej heller kommer Panda att hållas ansvarig för tekniska fel på webbplatsen där de tekniska felen beror på underhåll, olyckor, tekniskt fel på terminalen eller brist på tillräckliga resurser för att hantera det system som krävs för användandet av tjänsten.

Panda kommer att vidtaga de åtgärder som går för att ge ett snabbt svar, men Panda kan inte hållas ansvarig för de förseningar som kan härledas till problem i telekommunikationstjänsten, ej heller kan då leverans garanteras av vara eller tjänst (eller innehåll eller verktyg där det är tillämpbart).

b. Användarens ansvar.

Användaren är ensam ansvarig om följderna av att ha givit fel information i kommunikationen till Panda eller tredje part.

I händelse av misslyckande av Användaren att fullgöra de tillämpbara skyldigheter från detta avtal, förbehåller sig Panda rätten att vidtaga juridiska åtgärder, samt inskränka rätten för Användaren av vara, tjänst, innehåll eller verktyg.

9. BEGRÄNSNING AV FÖRPLIKTELSER

Panda gör allt som går för att försäkra att informationen som finns på webbplatsen är sann och uppdaterad. Dock kan fel och försummelser förekommande och därför ska inte Användaren betrakta informationen som korrekt utan att först kontrollera detta med Panda. Inget av publicerat material på webbplatsen ska anses som otvivelaktig sanning. Panda kan inte kontrollera hur Användaren använder informationen eller innehållet på webbplatsen och kan därför inte hållas ansvarig för handlingar, verk eller skador, oavsett direkta eller indirekta, som tredje part eller Användaren råkar ut för som konsekvens av användandet av sagda information eller innehåll.

Till avtalets slut håller Användaren Panda oansvarig till alla skyldigheter som uppstår från avbrott vid hämtning av varan, tjänsten, innehållet eller verktygen, eller avbrott i tillhandahållandet av tjänsten på grund av force majeur eller omständigheter bortom Pandas kontroll. I senare fall inkluderar detta (i) modemet, (ii) Användarens IT-system, (iii) mjukvaran för Internetsurfande, (iv) virus, (v) telefon- eller elektronisk kommunikation, (vi) ADSN, och annan transport- eller teleinfrastruktur som Användaren använder.

Panda kommer inte att hållas ansvarig för några skador eller förluster som tredje part orsakar för Användaren. Användaren använder tredje parts lösningar på egen risk, under respektive regler, förutsättningar och juridiska avtal som Panda inte ansvarar för.

 

10. SEKRETESSPOLICY


I enlighet med kraven i EU:s dataskyddsförordning (”GDPR”) ger vi dig nedan utförlig information om hur dina personuppgifter behandlas.

I. Personuppgiftsansvarig

Panda Security, S.L.U. (”företaget”), med momsregistreringsnummer B-48435218, registrerat i handelsregistret i Bilbao, volym BI-59, bok 134, blad BI-767-B, med registrerat kontor på Santiago de Compostela 12,48003, Bilbao (Spanien) och e-postadressen panda.asuntos_legales@watchguard.com

II. Dataskyddsombud

Dataskyddsombud är den person som ansvarar för att företaget behandlar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsregler. Du kan kontakta dataskyddsombudet på följande e-postadress panda.dpo@watchguard.com.

III. Syfte med och rättslig grund för behandlingen

Dina personuppgifter kommer att behandlas i följande syfte:

IV. Datalagringsperiod

Företaget lagrar dina personuppgifter så länge den avtalsmässiga förbindelsen till dig är gällande, och, efter att den har avslutats, så länge tillämpliga finansiella, ekonomiska, civila och straffrättsliga föreskrifter är gällande. Därutöver, om den avtalsmässiga förbindelsen till dig i slutändan inte formaliseras, är datalagringsperioden sex år.

V. Mottagare av personuppgifterna

Vi klargör att dina personuppgifter inte under några omständigheter kommer att lämnas vidare till tredje part, såvida inte detta krävs enligt lag, och i så fall till vederbörlig offentlig myndighet. Vi klargör vidare att dina personuppgifter kan komma att behandlas av följande parter i sina egenskaper som databehandlare: (i) tekniktjänsteleverantörer (som t.ex. programvaru- och maskinvaruutvecklare och utvecklare av applikationer kopplade till programvarulicensen) för att effektivt tillhandahålla datatjänster kopplade till den programvarulicens som du har beviljats, samt för att optimera denna; (ii) leverantörer av marknadsförings- och annonseringstjänster involverade i lanseringen av erbjudanden och kampanjer; (iii) andra företag i koncernen för att effektivt kunna uppfylla den avtalsmässiga förbindelsen till dig; och (iv) produktdistributörer.

VI. Internationella överföringar av personuppgifter

För att ge ovan nämnda tredjepartsleverantörer tillgång till dina personuppgifter kan dessa uppgifter delas med följande internationella databehandlare utanför EU:


Du kan erhålla en kopia av ovan nämnda skyddsåtgärder genom att kontakta dataskyddsombudet på panda.dpo@watchguard.com.

VII. Rättigheter tillgängliga för registrerade personer

Vi klargör att du har rätt att utöva följande rättigheter:

(i) Rätt till tillgång: rättighet att få veta vilken typ av personuppgifter som behandlas och vilka behandlingsaktiviteter som utförs på dessa uppgifter.

(ii) Rätt till rättelse: rättighet att begära att dina uppgifter korrigeras.

(iii) Rätt till radering: rättighet att få dina personuppgifter raderade.

(iv) Rätt att göra invändningar: rättighet att invända mot behandlingen av dina personuppgifter, av skäl som hänför sig till din specifika situation.

(v) Rätt att återkalla ditt samtycke där ditt samtycke är den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter.

(vi) Rätt till begränsning av behandling: rättighet att begära att dina personuppgifter upphör att behandlas i vissa fall (t.ex. ge personuppgiftsansvarig möjlighet under en tid att verifiera om personuppgifterna är korrekta om du tror att dina lagrade personuppgifter är felaktiga).

(vii) Rätt till portabilitet: rättighet att erhålla en kopia av den information som du har lämnat till företaget i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, och rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.


För att utöva dessa rättigheter måste du skicka en skriftlig begäran till panda.asuntos_legales@watchguard.com, eller till företagets registrerade kontor (adress ovan).

Din begäran att utöva dina rättigheter måste inkludera ditt fullständiga namn och den rätt som ska utövas, tillsammans med en kopia av ditt nationella ID-kort eller motsvarande personligt identitetsdokument.

Därutöver har du rätt att inlämna ett klagomål till den spanska datainspektionen om du anser att dina rättigheter inte har uppfyllts.

Du kan utöva alla dessa rättigheter kostnadsfritt.

 

11. HYPERLÄNKAR

Panda ansvarar inte för webbplatser som är länkade till vår webbplats, eller för webbsidor som användaren kan komma att få åtkomst till via länkar som finns på vår webbplats. Vi har inget inflytande över sådana webbplatser och är därför inte ansvariga för innehållet på dem. Användare besöker sådana webbplatser på egen risk och i enlighet med webbplatsernas egna villkor och föreskrifter, för vilka Panda inte tar något ansvar.

12. INTELLEKTUELL OCH INDUSTRIELL ÄGANDERÄTT

Panda har äganderätt för intellektuellt och industriellt material som webbplatsen består av, såsom varumärken, namn, design och symboler. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, upphovsrätt för logotyper, färgkombinationer, utförandet av presentationen, webbplatsens källkod, menyer, webbläsarens knappar, HTML-kod, Java-applets, texter, bilder, grafik samt annat innehåll på webbplatsen som härrör till varor och tjänster från Panda.

Användaren åtar sig att respektera de intellektuella och industriella äganderättigheterna för denna webbplats samt för varor, tjänster och verktyg. Användaren avstår från att kopiera, reproducera, distribuera, göra tillgängligt eller publicera innehållet på webbplatsen, utan tillstånd från Panda. Vid tillstånd från Panda handlar Användaren alltid enligt följande villkor:

Fullständig eller delvis reproduktion av webbplatsen eller dess verktyg eller innehåll måste inkludera Pandas upphovsrättsliga symbol "© Panda Security 2016. Alla rättigheter förbehållna". Vid reproduktion och/eller distribution av innehåll som tillhör tredjepart som syns på webbplatsen måste även motsvarande upphovsrättsliga varningar från tredjepart synas.

Innehållet på webbplatsen får inte ändras om inte tillstånd från Panda har beviljats. Sådant innehåll kan enbart användas informativt och inte med kommersiell målsättning eller för distribution, kommunikation till allmänheten eller omvandling.

Panda förbehåller rättigheterna att häva tillståndet att använda webbplatsens innehåll när som helst. Vid sådant tillfälle måste de som omfattas upphöra att använda innehållet. Panda är inte ansvarig för tredjepartsinformation där delar av eller allt innehåll lagts till.

Ingen av bilderna eller grafiken på Pandas webbplats får användas separat utan övriga bilder som dyker upp tillsammans med dem eller utan motsvarande text, där det är applicerbart.

Det är inte tillåtet att distribuera eller publicera innehåll på webbplatsen tillsammans med information som stöder:

Namnen på varorna som syns på webbplatsen kan vara registrerade varumärken från olika företag.

13. PRISER

De priser och prislistor som hör till Användarens köp av en vara eller tjänst av Användaren är de som syns på Pandas webbplats (www.pandasecurity.com) vid den stund som Användaren får varan eller tjänsten och påbörjar köpprocessen. De förutsättningar som rör fraktkostnader och skatter specificeras på motsvarande webbplats.

Om den köpta varan eller tjänsten behöver fraktas fysiskt så beror transportkostnaden på leveransort och tillkommer Användaren.

Panda förbehåller sig rätten att ändra prislista och priser som är publicerade på webbplatsen när det passar. Dessa ändringar gäller inte för varor eller tjänster som redan köpts innan förändringen, förutom beträffande konceptet kring förnyelse av dessa varor och tjänster.

Betalningssätt för tjänsterna specificeras i därtill hörande förutsättningar vid tillfället för köpet och finns alltid tillgängligt för Användaren innan köpet. Panda förbehåller sig rätten att stänga av tjänsten för Användaren om denne inte respekterar betalningssätten som beskrivits eller betalar för varan eller tjänsten.

14. AVTALETS VARAKTIGHET

De avtalsskyldigheter som uppkommer från att Användaren köper varan, tjänsten, innehållet eller verktyget av Panda består under tidsperioden som fastställts av de specifika förutsättningar i varans slutanvändaravtal som finns tillgängligt för Användaren före köpet.

De nuvarande Förutsättningarna och de tillhörande specifika förutsättningarna ska bestå så länge de är publicerade på den tidigare nämnda webbplatsen och används från det tillfälle på Användaren använder webbplatsen eller köper någon vara, tjänst, innehåll eller verktyg.

Panda förbehåller sig rätten att ändra Förutsättningarna, utan att omfatta de Förutsättningar under vilka köpet redan gjorts, med undantag av de fall då Användaren har köpt en ny version eller om tjänsten har förändrats av Panda. I de senare fallen gäller de Förutsättningar som satts upp vid tillfället för förändringen.

15. LEVERANSPERIODER OCH -METODER

På grund av den spännvidd av varor och tjänster som Panda erbjuder, måste leveransperioder och –metoder specificeras för varje köp.

I samtliga fall garanterar Panda att leverera varan eller tjänsten som inköpts av Användaren inom trettio arbetsdagar efter det att Användaren accepterat Förutsättningarna, eller där det tillämpas, de specifika förutsättningar och/eller slutanvändaravtalet för den vara eller tjänst som efterfrågats. Panda ska dock inte hållas ansvarig i händelse av att de tidigare nämnda leveransdagarna är förlängda med anledning av force majeure, olycka eller på grund av händelser som beror på tredje part.

16. AVSLUTANDE AV AVTALET

Panda förbehåller sig rätten att avsluta varan, tjänsten, innehållet och/eller verktyget som köpts via den här webbsidan när som helst och utan tidigare meddelande, om Användaren misslyckas att foga sig till de generella och specifika avtalsenliga förutsättningarna eller, där det är tillämpbart, slutanvändaravtalet för varan eller tjänsten i fråga.

Användaren har en frist om 30 dagar, från det datum då kvittot för varan utfärdats eller datumet för fullgörandet av avtalet i fråga om tjänster, då denne kan avsluta avtalet med Panda utan några som helst påföljder. Trots detta, när det gäller support och/eller tekniska tjänster, kommer ingen återbetalning ske när tjänsten väl har utförts, oavsett tid som har passerat. Dessutom kommer ingen återbetalning ske under några som helst omständigheter, för Pengarna tillbaka-garantin, om användaren har köpt den.

För att utföra nämnd rättighet, måste Användaren informera Panda genom att skriva, antingen via fax, brev eller e-post till: customer.service@pandasecurity.com, inom den uppgivna tidsperioden.

Panda kommer i detta fall att återgälda kunden inom 14 dagar från det att informationen från Användaren mottagits. Sådan återbetalning sker genom samma betalsätt som Användaren nyttjade för den initiala transaktionen, om inte Användaren uttryckligen har gått med på något annat. Oavsett betalsätt ska Användaren inte åsamkas några kostnader för en sådan återbetalning.

17. TILLÄMPBAR LAGSTIFTNING. TVISTLÖSNING ONLINE

De nuvarande Förutsättningarna styrs av spansk lagstiftning.

I händelse av tvivel eller motsättningar kring hur dessa punkter ska tolkas eller av deras effekter, är den myndighet som ska användas the Bilbao Courts of Justice. Användaren avsäger sig uttryckligen från annan rättsskipning som kan användas av denne.

Den Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online. Plattformen finns här: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Med hjälp av den här plattformen kan konsumenter bosatta inom EU skicka in ett klagomål och begära att handlare deltar i en tvistlösning online. Trots det föregående är vissa organ för tvistlösning för närvarande inte tillgängliga på plattformen för vissa branscher och inom vissa EU-länder. Konsumenter måste använda den tidigare nämnda länken för fullständig information.

18. ANMÄLAN

Alla anmälningar, frågor, ansökningar och annan kommunikation som utförs av parterna med avseende på dessa nuvarande generella regler och förutsättningar måste vara nedskrivna och skickas via registrerad post till den andre parten på dess postadress.

19. EXPORTRESTRIKTIONER

Alla versioner av Panda Securitys produkter för privatpersoner – kommersiella versioner, testversioner, betaversioner och alla andra versioner – faller under USA:s exportrestriktioner och exportregler.

Dessa produkter får inte laddas ner i, och inte heller exporteras eller vidareexporteras till, följande länder (eller till medborgare av dessa länder, samt personer som är bosatta där): (1) Kuba, Irak, Syrien, Libyen, Sudan, Nordkorea, Iran, Krim i Ukraina, (2) något annat land som är föremål för amerikanska embargon, (3) till någon person på USA:s finansdepartements lista Specially Designated Nationals, eller USA:s handelsdepartements Table of Denial Orders, (4) eller till någon person eller entitet som står med på någon av USA:s handelsdepartements listor Denied Persons List, Entity List och Unverified List, eller USA:s utrikesdepartements lista Statutorily Debarred Parties.

Genom att ladda ner och använda dessa produkter godkänner användaren ovanstående villkor samt alla andra tillämpliga exportrestriktioner. Användaren garanterar att hen inte befinner sig i, är bosatt i eller är medborgare av något av länderna i den föregående paragrafen, samt att hen inte står med på någon av de ovannämnda listorna.

Informationen gällande exportrestriktioner i den här klausulen ska inte anses vara uttömmande. För mer information gällande exportrestriktioner: kontakta Bureau of Export Administration på USA:s handelsdepartement.

På grund av lokala juridiska begränsningar för användning av VPN-nätverk kan Panda Securitys produkter för privatpersoner inte installeras i Vitryssland, Kina, Iran, Oman, Pakistan, Qatar, Hongkong, Saudiarabien eller Förenade Arabemiraten.

20. AVBRYTANDE AV PARAGRAFERNA

Om någon av paragraferna i detta avtal skulle visa sig vara eller förklaras ogiltigt eller outförbart, ska det inte påverka resterande paragrafer utan dessa består fullständiga.