Juridiskt avtal

Förutsättningar för användandet av webbplatsen, generella villkor och juridisk policy för Panda Security S.L.

1. BAKGRUND

Panda Security, S.L.U., gör gällande för användaren i enlighet med spansk lag 34/2002 i Information Society Services and Electronic Commerce (hädanefter LISSEC), innan denne börjar använda tjänsterna, kring förfarandet och villkoren som krävs för att avtalet ska kunna genomföras:

a. Användaren åtar sig att läsa innehållet av dessa allmänna regler och förutsättningar och juridisk policy (hädan efter Förutsättningar) noggrant.

b. Användaren åtar sig att skriva in personliga uppgifter och den övriga information som behövs för att tjänsten ska kunna användas.

Panda Security, S.L.U. garanterar, genom innehållet i dessa Förutsättningar, att helt lyda under tillämplig konsumentlag för att skydda användarens lagliga intressen genom hela processen av att använda varorna, tjänsterna och verktygen som webbplatsen erbjuder.

2. AVTALETS DELTAGARE

De nuvarande Förutsättningarna gäller för:

Panda Security, S.L.U., (hädan efter Panda), med registrerad adress Santiago de Compostela, 12, 1ª, 48003 Bilbao (Spanien), med organisationsnummer B- 48435218, registrerat hos Handelsregistret i Bilbao, Tome BI-59, Book 134, Sheet BI-767-B, 1st inscription.

och

Användaren, som är den person som använder webbplatsen och/eller varorna, tjänsterna, innehållet och/eller verktygen och som har skrivit in sina uppgifter i formuläret på Panda Securitys sida för att få tillgång till varorna, tjänsterna, innehållet och/eller verktygen från Panda Securitys webbplats. Användaren är till fullo ansvarig för att den information som lämnats är korrekt.

3. UTRYMME OCH SYFTE

De nuvarande Förutsättningarna gäller för erbjudandet om tjänster, såväl som andra villkor och förutsättningar som kan användas, vilka då har syftet att reglera köpet och anskaffningen av varan, tjänsten, innehållet och verktygen som Panda tillhandahåller till Användaren via webbplatsen och som består av det juridiska ramverk i vilket kontraktets förhållande är uppgjort, antingen via en finansiell transaktion eller en kostnadsfri version av varor eller tjänster (i enlighet med det specifika licensavtal som korresponderar med varan, tjänsten, innehållet och/eller verktygen).

Varorna, tjänsterna, innehållet och/eller verktygen I detta avtal är de som finns tillgängliga på följande webbplats som tillhör Panda: https://www.pandasecurity.com

Alla de varor, tjänster, innehåll och/eller verktyg kommer att utsättas för, där det är tillämpbart, specifika förutsättningar i avtalet som finns tillgängliga på webbplatsen. Parallellt utsätts de varor, tjänster, innehåll och/eller verktyg som så kräver för de regler och förutsättningar som finns under deras respektive slutanvändaravtal.

Dessa förutsättningar och slutanvändaravtal är tillgängliga för konsultation, utskrift och för att sparas av Användaren innan denne går med på avtalet.

4. ACCEPT OCH TILLGÄNGLIGHET AV FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ANVÄNDANDET AV WEBBPLATSEN

De nuvarande Förutsättningarna, tillsammans med de förutsättningar som kan tillämpas, reglerar det avtalsförhållande som Användaren skrivit in på Pandas webbplats. Användaren accepterar uttryckligen att stå fast vid den vid tillfället för köpet aktuella versionen av varan, tjänsten, innehållet eller verktyget, utan reservation. Användaren åtar sig även att läsa de villkor för avtalet som finns varje gång denne köper en vara eller tjänst, eftersom sagda Förutsättningar kan ha ändrats sedan det tidigare tillfället.

De nuvarande Förutsättningarna är inte uttömmande och andra förutsättningar som är specifika till särskilda varor, tjänster, innehåll och/eller verktyg på webbplatsen kan finnas och ska användas där det är tillämpbart.

Genom att acceptera de nuvarande Förutsättningarna tillkännager Användaren:

a. Att denne är juridiskt berättigad till att upprätta avtal.

b. Att denne har läst och accepterar de nuvarande Förutsättningarna.

Användaren kommer alltid att ha tillgång till alla villkor och förutsättningar som tillhör avtalet för varan, tjänsten, verktyg och innehåll som finns på webbplatsen innan denne upprättar avtalet. Användaren kan kontakta Panda via e-post på: panda.legal_affairs@watchguard.com med frågor som avser det nuvarande Förutsättningarna.

5. MODIFIERING AV FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN.

Panda kan, med behörig anledning, modifiera de rådande villkoren. Behörig anledning är då modifieringar är utkomsten av:

a. Ökat antal varor eller tjänster som är tillgängliga för Användaren eller förbättringar I den befintliga varan eller tjänsten.

b. Anpassning av teknologiska fördelar av varan eller tjänsten med anledning av nuvarande förutsättningar.

c. Modifiering, ersättning eller uppdatering av de priser på varan eller tjänsten som erbjuds på webbplatsen.

6. BESTÄMMELSER FÖR ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN OCH DESS VAROR OCH TJÄNSTER

Åtkomst till Pandas webbplats är kostnadsfritt, utöver de särskilda prisförutsättningar som tillkommer vid köp av någon vara eller tjänst eller användandet av särskilt innehåll eller verktyg.

Användaren åtar sig och garanterar att använda webbplatsen i enlighet med rådande lagstiftning, Förutsättningarna som presenterats tidigare i dokumentet och respekterad och accepterad moralisk standard.

Till avtalets slut åtar sig Användaren att:

a. Inte använda tjänsterna, varorna, innehållet och/eller verktygen som Panda gjort tillgängliga, till illegalt bruk eller användande som uttryckligen förbjudits i dessa bestämmelser eller de effekter som kan överträda de rättigheter eller intressen som Panda eller tredje part har.

b. Avhålla sig från all sådan aktivitet som kan skada, överbelasta eller hindra den normala funktionaliteten hos Pandas webbplats. Samtidigt, i enlighet med tillämpbar lagstiftning, åtar sig användaren att avstå från olaglig eller bedrägligt utnyttjande av innehåll på webbplatsen eller att stjäla eller plagiera sagda innehåll.

c. Inte använda varorna, tjänsterna, innehållet eller verktygen för olagligt bruk, eller för något bruk som kan vara skadligt för Panda. Användaren ska inte modifiera, kopiera, distribuera, publicera, skänka eller sälja någon information eller bild som på något sätt är relaterad till varor, tjänster, innehåll eller verktyg som erbjuds via Pandas webbplats.

Användaren ska hålla Panda fri vid skada orsakad till tredje part som resultat av Användarens korrekta eller inkorrekta användande av varan, tjänsten, innehåll eller verktyg som finns på webbplatsen.

Till avtalets slut accepterar Användaren ensam den ansvarsskyldighet som kan uppstå från de förhållanden som är angivna I tidigare stycke. Samtidigt tar Användaren de juridiska kostnader som kan uppstå från juridiska processer som kan vara resultatet om Användaren misslyckas att lyda de regler som tidigare etablerats i föregående klausuler eller i annan tillämpbar lagstiftning.

Panda kan, för att garantera de rättigheter som etablerats i dessa Förutsättningar och fullgöra tillämpbar lagstiftning:

a. Fastställa administratörer att övervaka tjänsten, med användarens rätt till integritetsskydd i åtanke.

b. Temporärt avbryta webbplatsens tjänster utan varning dessförinnan vid vilken tid som helst för tekniska eller lagliga orsaker.

c. Modifiera de förutsättningar som råder för att erbjuda varor, tjänster, innehåll eller verktyg för tekniska eller lagliga orsaker.

d. Modifiera innehållet av varorna, tjänsterna, innehållet eller verktygen på webbplatsen utan varning dessförinnan, så som Panda behagar för affärsorsaker. Panda reserverar sig också rätten att neka åtkomst, utan varning dessförinnan, till varor, tjänster, innehåll eller verktyg till den Användare som strider mot nuvarande Förutsättningar.

e. Ta bort eller ersätta någon information som kan vara olaglig eller stötande mot någon vara, tjänst, innehåll eller verktyg som erbjud på webbplatsen.

f. Rapportera till behöriga institutioner vid misstänkt illegal hantering, aktivitet eller data som Panda informeras om.

7. PARTERNAS ÅTAGANDEN

a. Pandas åtaganden

Panda åtar sig att fullfölja följande åtaganden i avtalet som uppstår i den affärsrelation med Användaren som konsekvens av att denne nyttjar varan, tjänsten, innehållet eller verktygen: :

Tillhandahålla Användaren, i god tro och med maximala garantier, den vara, tjänst, innehåll eller verktyg som efterfrågas av Användaren i enlighet med nuvarande Förutsättningar och slutanvändaravtal där det tillämpas.

Uttryckligen informera Användaren om förekomsten av nuvarande Förutsättningar innan avtalets verkställande.

Specifikt, precist, klart och otvivelaktigt informera Användaren innan avtalets verkställande om de särskilda egenskaper den efterfrågade varan, tjänsten, innehållet eller verktyget innehar, samt priser och eventuella skatteavgifter.

Göra texten om Förutsättningar tillgänglig för Användaren. Samtidigt, för de varor, tjänster, innehåll och verktyg som fordrar, de tillämpbara specifika regler och förutsättningar som kommer från användaravtalet för artikeln i fråga.

Ge Användaren bekräftelse på att transaktionen lyckats, utom i de fall då varan verkställs omedelbart, inom 24 timmar efter betalningen (där det fordras) och vid accept av de tillämpbara förutsättningarna av Användaren.

Skicka Användaren kvitto på köpet eller faktura för de varor och tjänster som köpts av Panda, i de fall då varor och tjänster köpts.

Lyda under tillämpbar konsumentlag, avseende rätt till återköp för Användaren, såsom specificeras i delen beträffande returer i de nuvarande Förutsättningarna.

b. Användarens åtaganden

Användaren åtar sig att:

Fullfölja de skyldigheter som fastställts i de nuvarande Förutsättningarna, liksom de i de specifika förutsättningar som fastställts på webbplatsen: https://www.pandasecurity.com, beträffande varor, tjänster, innehåll och verktyg som erbjuds av Panda.

Fullgöra registreringsprocessen med korrekt information, där den är ett obligatoriskt erforderlig för att få tillgång till Pandas varor, tjänster, innehåll och verktyg.

Fullgöra de formulär som behövs för köpet av varan, tjänsten, innehållet eller verktyget med korrekt information, eftersom sådan information kan vara nödvändig gör att varan ska kunna delas ut och/eller fakturerad.

Använda varorna, tjänsterna, innehållet eller verktygen enligt de specifikationer som finns I Förutsättningarna och enbart för det syfte som fastställts i slutet av användaravtalet.

Tillhandahålla, vid köp av vara, tjänst, innehåll eller verktyg, den finansiella information som krävs av Panda, samt betala alla tillkommande kostnader som eventuellt tillkommer i enlighet med val av betalningssätt och det av Panda fastställda pris avseende varje vara eller tjänst som för tillfället finns i avtalet.

Avstå från att skicka meddelanden som kan förhindra eller störa normal drift av tjänsterna som Panda erbjuder. I samtliga fall kommer Användaren att ensam stå som ansvarig för de meddelanden denne skickar, såväl som den data denne tillhandahåller.

8. PARTERNAS FÖRPLIKTELSER

a. a. Panda har ansvar för funktionaliteten på webbplatsen.

Panda kommer endast att vara ansvarig för förlust eller skada som Användaren drabbats av som konsekvens av att Användaren besökt webbplasten, köpt vara eller tjänst, eller använt vara eller tjänst när sådan skada kan härledas som uppsåtlig felhantering av Panda.

Samtidigt kommer Panda inte att hållas ansvarig för skada som inträffat hos Användaren till följd av att tjänsten omöjligen kan erbjudas till föremål för nuvarande Förutsättningar på grund av olycka, force majeure eller andra anledningar som inte kan tillskrivas Panda.

Ej heller kommer Panda att hållas ansvarig för tekniska fel på webbplatsen där de tekniska felen beror på underhåll, olyckor, tekniskt fel på terminalen eller brist på tillräckliga resurser för att hantera det system som krävs för användandet av tjänsten.

Panda kommer att vidtaga de åtgärder som går för att ge ett snabbt svar, men Panda kan inte hållas ansvarig för de förseningar som kan härledas till problem i telekommunikationstjänsten, ej heller kan då leverans garanteras av vara eller tjänst (eller innehåll eller verktyg där det är tillämpbart).

b. Användarens ansvar.

Användaren är ensam ansvarig om följderna av att ha givit fel information i kommunikationen till Panda eller tredje part.

I händelse av misslyckande av Användaren att fullgöra de tillämpbara skyldigheter från detta avtal, förbehåller sig Panda rätten att vidtaga juridiska åtgärder, samt inskränka rätten för Användaren av vara, tjänst, innehåll eller verktyg.

9. BEGRÄNSNING AV FÖRPLIKTELSER

Panda gör allt som går för att försäkra att informationen som finns på webbplatsen är sann och uppdaterad. Dock kan fel och försummelser förekommande och därför ska inte Användaren betrakta informationen som korrekt utan att först kontrollera detta med Panda. Inget av publicerat material på webbplatsen ska anses som otvivelaktig sanning. Panda kan inte kontrollera hur Användaren använder informationen eller innehållet på webbplatsen och kan därför inte hållas ansvarig för handlingar, verk eller skador, oavsett direkta eller indirekta, som tredje part eller Användaren råkar ut för som konsekvens av användandet av sagda information eller innehåll.

Till avtalets slut håller Användaren Panda oansvarig till alla skyldigheter som uppstår från avbrott vid hämtning av varan, tjänsten, innehållet eller verktygen, eller avbrott i tillhandahållandet av tjänsten på grund av force majeur eller omständigheter bortom Pandas kontroll. I senare fall inkluderar detta (i) modemet, (ii) Användarens IT-system, (iii) mjukvaran för Internetsurfande, (iv) virus, (v) telefon- eller elektronisk kommunikation, (vi) ADSN, och annan transport- eller teleinfrastruktur som Användaren använder.

Panda kommer inte att hållas ansvarig för några skador eller förluster som tredje part orsakar för Användaren. Användaren använder tredje parts lösningar på egen risk, under respektive regler, förutsättningar och juridiska avtal som Panda inte ansvarar för.

10. PRIVACY POLICY

Last Updated: 29 January, 2024

Panda Security, S.L.U. and its subsidiaries (collectively "Panda Security," "our," "we," or "us") are committed to protecting the privacy of individuals who interact with us, such as our website visitors, customers, business partners, leads and prospects, recipients of marketing communications, end users and event attendees ("you" and "your"). This privacy policy ("Policy") explains how we collect, use and share your personal information when you:

 • Visit, interact with or use any of our websites, social media pages, public forums (such as our blogs), Panda Security mobile apps (such as Panda Dome), online advertisements, marketing, or sales communications.

 • Visit, interact with or use any of our offices, events, sales, marketing, and other offline activities.

 • Submit a job application to Panda Security (either directly or through our parent company WatchGuard Technologies, Inc.)

 • Purchase and/or use Panda Security products and services (including mobile apps and any free trials) either directly through us or our resellers.

When we refer to any combination of the above, we use the term "Services".

In connection with the provision of specific Services, we may provide additional "just-in-time" disclosures or additional information about our data processing practices. These notices may supplement this Policy or clarify Panda Security’s privacy practices in the circumstances described or may provide you with additional choices about how Panda Security processes your data.

This Policy does not apply to:

 • Corporate products and services you purchase directly hrough our parent company WatchGuard Technologies, Inc. (“WatchGuard”) or its distributors and resellers. If your company is WatchGuard’s business customer, please refer to WatchGuard’s Privacy Policy.

 • Websites, products, or services that display or link to different privacy statements or that are operated by companies other than Panda Security, or to business activities or practices of third parties, including our resellers.

 • Information processed in the operation of products and services but to which we do not have access.

 • The instances when and to the extent we process personal information in the role of a processor on behalf of our business customers. For detailed privacy information about where a Panda Security business customer or a customer affiliate who uses the services is the controller, please reach out to the respective business customer directly. We are not responsible for the privacy or data security practices of our business customers, which may differ from those set forth in this Policy.

When you access or use our Services, you acknowledge that you have read this Policy and understand its contents. Your use of our Services and any dispute over privacy is subject to this Policy, any applicable service terms (including any applicable limitations on damages and the resolution of disputes) and any applicable End User License Agreement.

ABOUT PANDA SECURITY

Panda Security specializes in the development of endpoint security products and is part of the WatchGuard portfolio of IT security solutions. You can find out more about us and our products and services a here.

Panda Security sells its product and services to corporations and business customers, typically through our authorized resellers. We also sell products and services to consumers, both directly and through our resellers (you can find out more about those consumer products here).

INFORMATION COLLECTED

The personal information we collect depends on the context of your interactions with Panda Security and the choices you make, the Services and features you use, your location, and applicable laws, but can include the following:

Information You Provide to Us

When you use our products or services, subscribe to marketing or one of our newsletters, request a free trial or demo, create an account, fill out our forms, visit our offices, register for an event or webinar, complete a survey, post comments on our blogs, register a product and enroll in customer support, participate in a Panda Security promotion and/or otherwise communicate with us in any way, we ask you to provide certain personal information. This may include:

 • Contact information (such as your name, email address, address or phone number).

 • Professional information (such as your employer name, address, job title, department or job role).

 • Marketing information (such as your contact preferences).

 • Account login credentials (such as user IDs, passwords and which for some Services may include your social network credentials, demographics and other information you or admins provisioning your account on your behalf provide to us).

 • Troubleshooting data (which is data you provide when you contact Panda Security for support and which may include the products and services you use and other details that help us provide support, such as contact or authentication data, data about the state or condition of your device, or the content of your chats and other communications with Panda Security).

 • Billing information (including your credit card numbers and associated identifiers, billing address, and background information, but only if you pay us, and not our resellers, directly for services).

 • Applicant information if you apply for a job with Panda Security (such as your resume, desired pay, education and work history, whether you are over the age of 18, and visa status. You also may choose to provide your gender, ethnicity, veteran status, disability status, and links to your website, blog, portfolio, or LinkedIn profile).

 • Online content (which includes personal information disclosed by you on message boards, chat features, blogs and other services or platforms to which you are able to post information and materials, including third party services and platforms).

We may also record or monitor our telephone or other communications with you, to the extent permitted by applicable law.

Providing your data is optional, but it may be necessary for certain services, such as product registration, to access content, such as whitepapers, to activate or access an app or a cloud service, or to qualify your suitability as an authorized Panda Security reseller. In such cases, if you do not provide your information, we may not be able to provide you with the requested services.

Information We Collect Automatically

We automatically collect certain device and usage information when you use or interact with our websites, emails we send you, or as a part of your use of our products and services.

The information we collect automatically includes:

 • Details about your computers, devices, applications, and networks, including internet protocol (IP) address, MUID, cookie identifiers, mobile carrier, Bluetooth device IDs, mobile device ID, mobile advertising identifiers, MAC address, IMEI, Advertiser IDs, and other device identifiers that are automatically assigned to your computer or device when you access the Internet, browser type and language, language preferences, battery level, on/off status, geo-location information, hardware type, operating system, Internet service provider.

 • Information about the products or services you looked at or searched for online and the Services you used, details about your internet, app, or network usage, including URLs or domain names of websites you visit, information about the applications installed on your device, or traffic data, pages that you visit before and after using the Services, the date and time of your visit, the amount of time you spend on each page, the links you click and pages you view within the Services, how you interact with the pages and forms and the difficulties you may be having with them, or other actions you take through use of the Services such as your preferences.

 • Performance information, crash logs, authentication logs, session data and aggregate or statistical information.

We may collect this information through our Services or through other methods of web analysis, including with the help of technologies, such as cookies, web beacons, and clear gifs. For more information, review our Website Cookie Policy.

Location Information

Some of our Services automatically identify your country-level location based on the IP address to ensure you have access to the content and Services that are within regional license scope associated with your account and to comply with regulatory obligations to which Panda Security is subject to.

Additionally, certain Services may request permission to access your location. Where you grant this permission, we will collect information about your location using GPS, wireless, or Bluetooth technology. For example, when you use our Services to protect your mobile device, we may collect geolocation data of the device on which the product is installed. Some Services may also ask permission to access your location through the browser you are using. You can control access to precise location information through your mobile device or browser settings.

Information We Collect through Your Use of our Applications

Depending on the application and features you are using (such as Panda Dome Antivirus and VPN or Panda Dome Passwords) and, where necessary, depending on whether you grant your permission within the application, we collect the following data:

 • Account login credentials. Your credentials and passwords are collected if you create Panda Account.

 • Location. Anti-theft and employee control features obtain and store the location of your devices to track them and send warnings in case of entry/exit of control zones.

 • Installed Apps & Apps Usage Data. List of apps installed on your device is used to perform an antivirus scan for threats. Family and employee control features monitor apps use and apply usage restrictions.

 • Contacts. Information about your contacts is used to block calls from unknown numbers and provide call block reports grouped by contact.

 • Statistic Data / Analytics. Information about your interaction with the product is uploaded to optimize the user experience and to detect and correct possible errors when they appear.

 • Camera Data. A photo may be taken when you request it in the context of an anti-theft action on a lost or stolen device.

 • Passwords and credentials. If you use password manager, we collect your credentials and passwords to provide this service to you.

 • Social Media Campaign Information. The app measures the numbers of app downloads that result from a particular social media campaign and send them to Google LLC, our analytics provider. This information is used exclusively to measure the effectiveness of social media campaigns.

 • Google Mobile Ads SDK Data. Depending on the Service you use, the app may automatically collect the following data such as device IP address, your interactions with the product (e.g., app launch, taps, and video views), diagnostic information related to the performance of the app and the SDK (including crash logs, app launch time, hang rate, and energy usage), device and account identifiers such as Android advertising (Ad) ID, app set ID, and, if applicable, other identifiers related to signed-in accounts on the device. This data is collected for advertising (only in case you use free version of our Services), analytics, and fraud prevention purposes.

Information We Collect from Other Sources

We may receive information about you from other sources (including third parties from whom we have purchased personal information) and combine that information with the information we collect. For example, we collect personal information from joint marketing partners, channel partners (including resellers, and managed service providers), our affiliated companies, recruitment agencies, credit check agencies, lead generation providers, event sponsors, public databases, data providers, and social media platforms.

This information may include:

 • Mailing addresses, job titles, email addresses, phone numbers, intent data (or user behavior data), IP addresses, social media profiles, LinkedIn URLs, and custom profiles.

 • Resumes and background check information.

 • Order information, delivery, payment information, purchase or redemption information, customer support and enrolment information.

COOKIES AND SIMILAR TECHNOLOGIES

We use common information gathering tools, such as tools for collecting usage data, cookies, web beacons and similar technologies to automatically collect information that may contain personal information from your computer or mobile device as you navigate our websites, our services or interact with emails we have sent as further described above. For more information, review our Website Cookie Policy.

WHY WE COLLECT AND HOW WE USE YOUR INFORMATION

We use personal information about you for a variety of purposes and on the legal bases described in this Policy or disclosed to you in our Services, including:

 • Managing user registrations: If you have registered for an account with us, we use your data to manage your user account to perform our contract with you according to applicable terms of service, or if we do not have a contract directly with you, in reliance on our legitimate interests in administering and managing your user account.

 • Product activation: We use data – such as device and application type, location and unique device application, network, and subscription identifiers – to activate products that require activation.

 • Providing the Services: We use data to operate and provide our Services and to tailor our Services to your needs and preferences to perform our contract with you. Where we have not entered into a contract with you, we process your personal information in reliance on our legitimate interests in operating and improving our internal operations, systems and Services, and to provide you with the content, products or services you access and request (e.g., to download content from our website).

 • Improving and developing the Services: We use data to analyze trends to identify future opportunities for the development, promotion, and improvement of our Services, in reliance on our legitimate interests in developing and improving our Services, or where required, with your consent. For example, we use data, often in a de-identified form, to develop new features, capabilities, or products, improve the user experience, assess capability requirements, and identify customer opportunities.

 • Securing the Services: We process data by tracking use of our websites and services for the purposes of maintaining the safety and security of our Services, including verifying accounts and activity, investigating suspicious activity, and enforcing our terms and policies, in reliance on our legitimate interest in promoting the safety and security of our Services, systems and applications and in protecting our rights and the rights of others.

 • Providing customer support: We use data to troubleshoot and diagnose product problems, repair customers’ devices, and provide other customer care and support services, including to help us provide, improve, and secure the quality of our products, services, and training, and to investigate security incidents in reliance on our legitimate interests. Call recording data may also be used to verify your requests and enable Panda Security to provide support services and investigate security incidents.

 • Providing the services through our resellers or distributors: We may provide our authorized resellers or distributors with your personal information to facilitate their provision and promotion of services to you (including any free trials) in reliance on our (and our resellers' and distributors') legitimate interests in promoting and providing the services.

 • Handling contacts and user requests: If you fill out a web form or request support, if you contact us by other means, including via a phone call, we use your data to perform our contract with you or if we do not have a contract directly with you, in reliance on our legitimate interests in fulfilling your requests and communicating with you.

 • Sending administrative communications: We may use your data to send you information related to services such as confirmations, invoices, expiration and renewal notices, technical notices, service updates and security feeds, security alerts, and support, onboarding, and administrative messages to perform our contract with you, or if we have not contracted directly with you, in reliance on our legitimate interests in administering our products and services.

 • Registering office visitors: We may process your personal information for security reasons, to register visitors to our offices and to manage non-disclosure agreements that visitors may be required to sign, to the extent such processing is necessary for our legitimate interest in protecting our offices and our confidential information against unauthorized access.

 • Managing events: We use data to plan and host events or webinars for which you have registered or that you attend, including sending related communications to you, to perform our contract with you or in reliance on our legitimate interests in administering and promoting the event.

 • Displaying advertising and relevant offers: We use data we collect through our interactions with you to conduct marketing research, advertise to you, provide personalized information about us on and off our websites, and to provide other personalized content based on your activities and interests to the extent it is necessary for our legitimate interest in advertising our Services, or where necessary, to the extent that you have provided your prior consent. Please see the "Your Privacy Rights" section below to learn how you can control the processing of your personal information by Panda Security for personalized advertising. For these purposes, we may link or combine information about you with other personal information we get from third parties, to help understand your needs and provide you with better and more personalized service or content.

 • Sending marketing communications: We use data we collect to send promotional communications, including product recommendations, and other non-transactional communications (e.g. marketing newsletters, telemarketing calls, SMS, or push notifications) about WatchGuard, Panda Security, and our selected partners according to your marketing preferences. This may include information about our products, promotions, or events as necessary for our legitimate interest in conducting direct marketing, or to the extent you have provided your prior consent. Please see the "Your Privacy Rights" section, below, to learn how you can control the processing of your personal information by Panda Security for marketing purposes.

 • Managing contests, promotions, and petitions: If you register for contest or a promotion or sign one of our petitions, we process your personal information to perform our contract with you (for example, to process and deliver contest entries and rewards), or in the case of petitions, in reliance on our legitimate interests, or where required, your consent.

 • Complying with legal obligations: We process your personal information when cooperating with public and government authorities, courts or regulators in accordance with our legal obligations under applicable laws, to the extent this requires the processing or disclosure of personal information to protect our rights, or is necessary for our legitimate interest in protecting against misuse or abuse of our Services, protecting personal property or safety, pursuing remedies available to us and limiting our damages, complying with judicial proceedings, court orders or legal processes, or to respond to lawful requests.

 • Processing job applications: We process your personal information if you apply for a job with Panda Security, to evaluate your application and make hiring decisions, communicate with you and inform you of current and future career opportunities (unless you tell us that you do not want us to keep your details for such purposes), manage and improve our recruiting and hiring processes, or to conduct reference and background checks where required or permitted by applicable local law. We perform this processing to the extent that it is necessary to comply with our legal obligations, for our legitimate interest in assessing the suitability of our candidates and managing our recruiting process, or, where required by applicable law, with your consent.

 • For our business or commercial purposes: We may use data for other legitimate business purposes in reliance on our legitimate interests, such as to update, expand, and analyze our records, identify new customers, data analysis, to protect, investigate, and deter against fraudulent, unauthorized, or illegal activity, developing new products, enhancing, improving or modifying our Services, identifying usage trends, determining the effectiveness of our promotional campaigns, free trials and operating and expanding our business activities.

In carrying out these purposes, we combine data we collect from different contexts (for example, from your use of two products) or that we obtain from third parties to give you a more seamless, consistent, and personalized experience, to make informed business decisions, and for other legitimate purposes.

SHARING OF PERSONAL INFORMATION

We do not share your personal information with third parties, other than as follows:

 • With your consent, for example, when you agree to our sharing your information with other third parties for their own marketing purposes, subject to their separate privacy policies.

 • With our authorized resellers and distributors in order to process your order or sales inquiry, manage your subscription or free trial, provide technical or customer support, advise of upcoming product or service subscription or trial expiry and renewal dates, or as otherwise notified to you when we collect your personal information.

 • With sponsors of contests, events or promotions for which you register. For example, if you attend an event or webinar organized by us, or download or access materials on our website, we may share your data with sponsors of the event. If required by applicable law, you can consent to such sharing via the registration form or by allowing your attendee badge to be scanned at a sponsor booth. In these circumstances, your information will be subject to the sponsors' privacy statements. If you do not want your information shared, you can choose to not opt in upon registration or elect to not have your badge scanned, or you can opt out according to the "Your Privacy Rights" section below.

 • If you use our services as an authorized user of one of our business customers, with our business customer responsible for your access to the services, to the extent this is necessary for verifying accounts and activity, investigating suspicious activity, or enforcing our terms and policies.

 • With our affiliates within the WatchGuard corporate group and companies we may acquire in the future when they become part of the WatchGuard corporate group, to the extent such sharing of data is necessary to fulfil a request you have submitted via our Services or for customer support, marketing, technical operations, and account management purposes. For instance, WatchGuard may receive information about you if you are a customer or a prospect of Panda Security.

 • With our contracted vendors, consultants, and other third parties who provide services to us such as IT and system administration and hosting, credit card processing, research and analytics, marketing, customer support, and data enrichment for the purposes described above.

 • To (i) comply with laws or to respond to lawful requests and legal process, (ii) protect the rights and property of Panda Security and our agents, customers, and others, including to enforce our agreements, policies, and terms of use, or (iii) in an emergency, to protect the personal safety of Panda Security, its customers, or any person.

 • In connection with or during negotiation of any merger, financing, acquisition, bankruptcy, dissolution, transaction, or proceeding involving sale, transfer, divestiture, or disclosure of all or a portion of our business or assets to another company. If required by applicable laws, we will use reasonable efforts to notify you of any transfer of personal information to an unaffiliated third party.

We may also share aggregated or deidentified usage data with third parties to help us perform analysis and make improvements. Additionally, we may share anonymous usage data on an aggregate basis in the normal course of operating our business. For example, we may share information publicly to show trends in the use of our Services.

Any personal information or other information you choose to submit in communities, forums, blogs, or chat rooms on our websites may be read, collected, and used by others who visit these forums, depending on your account settings.

For further information on the recipients of your personal information, please contact us (see the "How to Contact Us" section below).

PANDA SECURITY BLOGS

If you choose to post comments on any Panda Security community site or blog, be aware that other users of the blog or community site will see your name, website, and the content of your comments, and may interact with you in response to your comments.

SOCIAL MEDIA FEATURES

Our websites include plugins of social media platforms, such as Facebook Inc., Twitter Inc., and LinkedIn Corporation. You can identify the plugins by the respective network's logo. Details about purpose and extent of data collection, as well as processing and use of the data, by the social media networks can be obtained by reading the privacy policies of Facebook, Twitter, and LinkedIn.

SECURITY OF YOUR INFORMATION

Panda Security takes reasonable precautions, including organizational, technical, and physical measures, to help safeguard your personal information against accidental or unlawful destruction, loss, misuse, and unauthorized access, disclosure, alteration, and destruction. However, no security measure or modality of data transmission over the Internet is 100% secure. Although we strive to use commercially acceptable means to protect your personal information, we cannot guarantee absolute security. You are solely responsible for protecting your password, limiting access to your devices, and signing out of websites after your sessions. If you have any questions about the security of our websites, contact us (see "How to Contact Us" below).

CHILDREN'S PRIVACY

Our websites are not directed to, nor do we knowingly collect data from, minors (as defined by applicable law) except where explicitly described otherwise in the privacy notices of Services designed specifically for purposes such as to assist you by providing child online protection features. In such cases, we will only collect, and process personal data related to any child under 13 years of age that you choose to disclose to us or otherwise instruct us to collect and process. We also do not sell or share personal information of consumers under 16 years of age. If you are a parent or guardian and you learn that your children under 13 have provided us with personal information, please contact us (see "How to Contact Us" below).

TRANSFERS OF YOUR INFORMATION

Personal information we collect may be stored and processed in your region, in Spain, in the United States or in any other country where we or our affiliates, subsidiaries or service providers maintain facilities. We maintain primary data centers in the United States, Germany, Spain, Ireland, and Japan. We take steps designed to ensure that the data we collect under this Policy is processed as described in this Policy and according to applicable law wherever the data is located.

We may transfer personal information from the European Economic Area (EEA), UK, and Switzerland (collectively "Europe") to other countries that may not have the same level of data protection that applies in your jurisdiction. In these cases, we use a variety of legal mechanisms to ensure that the recipient of your personal information offers an adequate level of protection, including entering into the standard contractual clauses for the transfer of European data approved by the European Commission, or where required, we will ask you for your prior consent.

STORAGE AND RETENTION OF YOUR PERSONAL INFORMATION

We may retain your personal information for as long as necessary for the purposes it was collected, or for other essential purposes such as complying with our legal obligations, resolving disputes, and enforcing our agreements. Because these needs can vary for different data types in the context of different services, actual retention periods can vary significantly. We determine the appropriate retention period for personal information based on the amount, nature and sensitivity of your personal information processed, the potential risk of harm from unauthorized use or disclosure of your personal information and whether we can achieve the purposes of the processing through other means, as well as applicable legal requirements (such as applicable statutes of limitation).

After expiry of the applicable retention periods, your personal information will be deleted. If there is any data that we are unable, for technical reasons, to delete entirely from our systems, we will put in place appropriate measures to prevent any further use of that data.

For further information on applicable data retention periods, please contact us (see "How to Contact Us" below).

YOUR PRIVACY RIGHTS

Your rights

Where we are acting as a controller, and depending on your location and subject to applicable law, you may have the following rights regarding the personal information we control about you:

 • You can access, correct, update, delete, and deactivate your personal information.

 • In addition, if you are a resident of or visitor from Europe, you can object to processing of your personal information, ask us to restrict processing of your personal information or request portability of your personal information.

 • If you are a resident of California, please see our Notice to California Residents to learn about additional privacy rights under California law.

 • You can opt out of receiving marketing emails from us at any time. See the "Your preferences for email marketing" section below for further information.

 • If we have collected and processed your personal information with your consent, then you can withdraw your consent at any time. Withdrawing your consent will not affect the lawfulness of any processing we conducted prior to your withdrawal, nor will it affect processing of your personal information conducted in reliance on lawful processing grounds other than consent.

 • You have the right to complain to a data protection authority about our collection and use of your personal information. For more information, please contact your local data protection authority. Contact details for data protection authorities in EEA and UK are available here.

How to exercise your rights

If you are a Panda Security customer, job candidate, or prospect and you would like to exercise your rights (for which we reserve the right to charge you a fee, where permitted by applicable law), please email: panda.dpo@watchguard.com.

We will review and process your request in accordance with our obligations under applicable law.

Opt-Out Preference Signals

Our website recognizes the Global Privacy Control (“GPC”) signal. If you are using a browser setting or plug-in that sends an opt-out preference signal to each website you visit, we will treat that as a valid request to opt out. You can download a browser supporting the GPC browser signal at https://globalprivacycontrol.org/orgs. If you choose to use the GPC signal, you will need to turn it on for each supported browser or browser extension you use.

Some internet browsers incorporate a “Do Not Track” feature that signals to websites you visit that you do not want to have your online activity tracked. Given that there is not a uniform way that browsers communicate the “Do Not Track” signal, our website does not currently interpret, respond to or alter its practices when it receives “Do Not Track” signals.

Your preferences for email marketing

You can opt out of receiving promotional emails from Panda Security by following the instructions in those emails. If you would like to manage your contact preferences, you can do so here. If you choose to no longer receive marketing information, we may still communicate with you regarding such things as your security updates, product functionality, responses to service requests, or other transactional, non-marketing purposes.

You can also send requests about changes to your information or your contact preferences, including requests to opt-out of sharing your personal information with third parties, by emailing: panda.dpo@watchguard.com.

Your preferences for telemarketing communications

If you want your phone number to be added to our internal Do-Not-Call telemarketing register, please contact us (see "How to Contact Us" below). Please include your first name, last name, company, and the phone number you wish to add to our Do-Not-Call register.

Alternatively, you can always let us know during a telemarketing call that you do not want to be called again for marketing purposes.

Notice to the end users of our business customers

We often process personal information we collect or receive through our services in the role of a processor or service provider on behalf of a business customer (or its affiliate) who is the responsible controller or business in regard to the personal information concerned. We are not responsible for and have no control over the privacy and data security practices of our business customers, resellers and distributors, which may differ from those set forth in this Policy.

If your data was submitted to us by or on behalf of a Panda Security business customer and you wish to exercise any rights you may have under applicable data protection laws, please inquire with the applicable business customer directly. If you wish to make your request to us, please provide the name of the Panda Security business customer who submitted your data to us. Since we may only access a customer's data upon instruction from that customer, we will refer your request to that business customer and will support them as needed in responding to your request within a reasonable timeframe.

NOTICE TO EUROPEAN RESIDENTS

If you are resident in the EEA, UK or Switzerland ("Europe") the following disclosures apply:

Data Controller

Panda Security, S.L.U. is the controller of your personal information as described in this Policy, unless otherwise specified.

Legal Basis

When we process your personal information, we will only do so in the following situations:

 • We need to use your personal information to perform our responsibilities under our contract with you (e.g., processing payments for and providing the services you purchase or request).

 • We have a legitimate interest in processing your personal information. For example, to provide, secure, and improve our Services, in communicating with you about changes to our products and services, and in informing you about new services or products.

 • We have your consent to do so.

 • We need to process your personal information to comply with our legal obligations.

For further information, please review the "Why We Collect and How We Use Your Information" section above.

NOTICE TO U.S. RESIDENTS

If you reside in the United States of America, in addition to this Privacy Policy, please refer to our Notice to U.S. Residents.

ACCESSIBILITY

We are committed to ensuring this Policy is accessible to individuals with disabilities. If you wish to access this Privacy Policy in an alternative format, please contact us as described below.

CHANGES TO THIS POLICY

Panda Security may change this Policy from time to time. If we make any changes to this Policy, we will post an amended version and change the "Last Updated" date above or if we make a material update, we may provide you with notice prior to the update taking effect, such as by posting a conspicuous notice on our website or by contacting you using the email address you provided. Please review this Policy periodically.

HOW TO CONTACT US

If you have any questions about this Policy, please email: panda.dpo@watchguard.com.

By registered mail:

Panda Security

Attn: Legal Department

Calle Santiago de Compostela 12, 1ª planta

48003 Bilbao, Bizkaia

Spain

Please note that you may also submit your requests or complains directly to our DPO at dpo.watchguard@secjur.com.


11. HYPERLÄNKAR

Panda ansvarar inte för webbplatser som är länkade till vår webbplats, eller för webbsidor som användaren kan komma att få åtkomst till via länkar som finns på vår webbplats. Vi har inget inflytande över sådana webbplatser och är därför inte ansvariga för innehållet på dem. Användare besöker sådana webbplatser på egen risk och i enlighet med webbplatsernas egna villkor och föreskrifter, för vilka Panda inte tar något ansvar.

12. INTELLEKTUELL OCH INDUSTRIELL ÄGANDERÄTT

Panda har äganderätt för intellektuellt och industriellt material som webbplatsen består av, såsom varumärken, namn, design och symboler. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, upphovsrätt för logotyper, färgkombinationer, utförandet av presentationen, webbplatsens källkod, menyer, webbläsarens knappar, HTML-kod, Java-applets, texter, bilder, grafik samt annat innehåll på webbplatsen som härrör till varor och tjänster från Panda.

Användaren åtar sig att respektera de intellektuella och industriella äganderättigheterna för denna webbplats samt för varor, tjänster och verktyg. Användaren avstår från att kopiera, reproducera, distribuera, göra tillgängligt eller publicera innehållet på webbplatsen, utan tillstånd från Panda. Vid tillstånd från Panda handlar Användaren alltid enligt följande villkor:

Fullständig eller delvis reproduktion av webbplatsen eller dess verktyg eller innehåll måste inkludera Pandas upphovsrättsliga symbol "© Panda Security 2016. Alla rättigheter förbehållna". Vid reproduktion och/eller distribution av innehåll som tillhör tredjepart som syns på webbplatsen måste även motsvarande upphovsrättsliga varningar från tredjepart synas.

Innehållet på webbplatsen får inte ändras om inte tillstånd från Panda har beviljats. Sådant innehåll kan enbart användas informativt och inte med kommersiell målsättning eller för distribution, kommunikation till allmänheten eller omvandling.

Panda förbehåller rättigheterna att häva tillståndet att använda webbplatsens innehåll när som helst. Vid sådant tillfälle måste de som omfattas upphöra att använda innehållet. Panda är inte ansvarig för tredjepartsinformation där delar av eller allt innehåll lagts till.

Ingen av bilderna eller grafiken på Pandas webbplats får användas separat utan övriga bilder som dyker upp tillsammans med dem eller utan motsvarande text, där det är applicerbart.

Det är inte tillåtet att distribuera eller publicera innehåll på webbplatsen tillsammans med information som stöder:

 • Pornografi och/eller prostitution.
 • Barnmisshandel.
 • Rasism.
 • Terrorism.
 • Vapenhandel.
 • Övrigt illegalt innehåll.

Namnen på varorna som syns på webbplatsen kan vara registrerade varumärken från olika företag.

13. PRISER

De priser och prislistor som hör till Användarens köp av en vara eller tjänst av Användaren är de som syns på Pandas webbplats (www.pandasecurity.com) vid den stund som Användaren får varan eller tjänsten och påbörjar köpprocessen. De förutsättningar som rör fraktkostnader och skatter specificeras på motsvarande webbplats.

Om den köpta varan eller tjänsten behöver fraktas fysiskt så beror transportkostnaden på leveransort och tillkommer Användaren.

Panda förbehåller sig rätten att ändra prislista och priser som är publicerade på webbplatsen när det passar. Dessa ändringar gäller inte för varor eller tjänster som redan köpts innan förändringen, förutom beträffande konceptet kring förnyelse av dessa varor och tjänster.

Betalningssätt för tjänsterna specificeras i därtill hörande förutsättningar vid tillfället för köpet och finns alltid tillgängligt för Användaren innan köpet. Panda förbehåller sig rätten att stänga av tjänsten för Användaren om denne inte respekterar betalningssätten som beskrivits eller betalar för varan eller tjänsten.

14. AVTALETS VARAKTIGHET

De avtalsskyldigheter som uppkommer från att Användaren köper varan, tjänsten, innehållet eller verktyget av Panda består under tidsperioden som fastställts av de specifika förutsättningar i varans slutanvändaravtal som finns tillgängligt för Användaren före köpet.

De nuvarande Förutsättningarna och de tillhörande specifika förutsättningarna ska bestå så länge de är publicerade på den tidigare nämnda webbplatsen och används från det tillfälle på Användaren använder webbplatsen eller köper någon vara, tjänst, innehåll eller verktyg.

Panda förbehåller sig rätten att ändra Förutsättningarna, utan att omfatta de Förutsättningar under vilka köpet redan gjorts, med undantag av de fall då Användaren har köpt en ny version eller om tjänsten har förändrats av Panda. I de senare fallen gäller de Förutsättningar som satts upp vid tillfället för förändringen.

15. LEVERANSPERIODER OCH -METODER

På grund av den spännvidd av varor och tjänster som Panda erbjuder, måste leveransperioder och –metoder specificeras för varje köp.

I samtliga fall garanterar Panda att leverera varan eller tjänsten som inköpts av Användaren inom trettio arbetsdagar efter det att Användaren accepterat Förutsättningarna, eller där det tillämpas, de specifika förutsättningar och/eller slutanvändaravtalet för den vara eller tjänst som efterfrågats. Panda ska dock inte hållas ansvarig i händelse av att de tidigare nämnda leveransdagarna är förlängda med anledning av force majeure, olycka eller på grund av händelser som beror på tredje part.

16. AVSLUTANDE AV AVTALET

Panda förbehåller sig rätten att avsluta varan, tjänsten, innehållet och/eller verktyget som köpts via den här webbsidan när som helst och utan tidigare meddelande, om Användaren misslyckas att foga sig till de generella och specifika avtalsenliga förutsättningarna eller, där det är tillämpbart, slutanvändaravtalet för varan eller tjänsten i fråga.

Användaren har en frist om 30 dagar, från det datum då kvittot för varan utfärdats eller datumet för fullgörandet av avtalet i fråga om tjänster, då denne kan avsluta avtalet med Panda utan några som helst påföljder. Trots detta, när det gäller support och/eller tekniska tjänster, kommer ingen återbetalning ske när tjänsten väl har utförts, oavsett tid som har passerat. Dessutom kommer ingen återbetalning ske under några som helst omständigheter, för Pengarna tillbaka-garantin, om användaren har köpt den.

För att utföra nämnd rättighet, måste Användaren informera Panda genom att skriva, antingen via fax, brev eller e-post till: customer.service@pandasecurity.com, inom den uppgivna tidsperioden.

Panda kommer i detta fall att återgälda kunden inom 14 dagar från det att informationen från Användaren mottagits. Sådan återbetalning sker genom samma betalsätt som Användaren nyttjade för den initiala transaktionen, om inte Användaren uttryckligen har gått med på något annat. Oavsett betalsätt ska Användaren inte åsamkas några kostnader för en sådan återbetalning.

17. TILLÄMPBAR LAGSTIFTNING. TVISTLÖSNING ONLINE

De nuvarande Förutsättningarna styrs av spansk lagstiftning.

I händelse av tvivel eller motsättningar kring hur dessa punkter ska tolkas eller av deras effekter, är den myndighet som ska användas the Bilbao Courts of Justice. Användaren avsäger sig uttryckligen från annan rättsskipning som kan användas av denne.

Den Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online. Plattformen finns här: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Med hjälp av den här plattformen kan konsumenter bosatta inom EU skicka in ett klagomål och begära att handlare deltar i en tvistlösning online. Trots det föregående är vissa organ för tvistlösning för närvarande inte tillgängliga på plattformen för vissa branscher och inom vissa EU-länder. Konsumenter måste använda den tidigare nämnda länken för fullständig information.

18. ANMÄLAN

Alla anmälningar, frågor, ansökningar och annan kommunikation som utförs av parterna med avseende på dessa nuvarande generella regler och förutsättningar måste vara nedskrivna och skickas via registrerad post till den andre parten på dess postadress.

19. EXPORTRESTRIKTIONER

Alla versioner av Panda Securitys produkter för privatpersoner – kommersiella versioner, testversioner, betaversioner och alla andra versioner – faller under USA:s exportrestriktioner och exportregler.

Dessa produkter får inte laddas ner i, och inte heller exporteras eller vidareexporteras till, följande länder (eller till medborgare av dessa länder, samt personer som är bosatta där): (1) Kuba, Irak, Syrien, Libyen, Sudan, Nordkorea, Iran, Krim i Ukraina, (2) något annat land som är föremål för amerikanska embargon, (3) till någon person på USA:s finansdepartements lista Specially Designated Nationals, eller USA:s handelsdepartements Table of Denial Orders, (4) eller till någon person eller entitet som står med på någon av USA:s handelsdepartements listor Denied Persons List, Entity List och Unverified List, eller USA:s utrikesdepartements lista Statutorily Debarred Parties.

Genom att ladda ner och använda dessa produkter godkänner användaren ovanstående villkor samt alla andra tillämpliga exportrestriktioner. Användaren garanterar att hen inte befinner sig i, är bosatt i eller är medborgare av något av länderna i den föregående paragrafen, samt att hen inte står med på någon av de ovannämnda listorna.

Informationen gällande exportrestriktioner i den här klausulen ska inte anses vara uttömmande. För mer information gällande exportrestriktioner: kontakta Bureau of Export Administration på USA:s handelsdepartement.

På grund av lokala juridiska begränsningar för användning av VPN-nätverk kan Panda Securitys produkter för privatpersoner inte installeras i Vitryssland, Kina, Iran, Oman, Pakistan, Qatar, Hongkong, Saudiarabien eller Förenade Arabemiraten.

20. AVBRYTANDE AV PARAGRAFERNA

Om någon av paragraferna i detta avtal skulle visa sig vara eller förklaras ogiltigt eller outförbart, ska det inte påverka resterande paragrafer utan dessa består fullständiga.