Du är här: Panda Security > Home Users > About Panda > Juridiskt avtal

Juridiskt avtal

Förutsättningar för användandet av webbplatsen, generella villkor och juridisk policy för Panda Security S.L.

1. BAKGRUND

Panda Security, S.L., gör gällande för användaren i enlighet med spansk lag 34/2002 i Information Society Services and Electronic Commerce (hädanefter LISSEC), innan denne börjar använda tjänsterna, kring förfarandet och villkoren som krävs för att avtalet ska kunna genomföras:

a. Användaren åtar sig att läsa innehållet av dessa allmänna regler och förutsättningar och juridisk policy (hädan efter Förutsättningar) noggrant.

b. Användaren åtar sig att skriva in personliga uppgifter och den övriga information som behövs för att tjänsten ska kunna användas.

Panda Security, S.L. garanterar, genom innehållet i dessa Förutsättningar, att helt lyda under tillämplig konsumentlag för att skydda användarens lagliga intressen genom hela processen av att använda varorna, tjänsterna och verktygen som webbplatsen erbjuder.

2. AVTALETS DELTAGARE

De nuvarande Förutsättningarna gäller för:

Panda Security S.L., (hädan efter Panda), med registrerad adress Gran Vía Don Diego López de Haro 4, Bilbao (Spanien), med organisationsnummer B- 48435218, registrerat hos Handelsregistret i Bilbao, Tome BI-59, Book 134, Sheet BI-767-B, 1st inscription.

och

Användaren, som är den person som använder webbplatsen och/eller varorna, tjänsterna, innehållet och/eller verktygen och som har skrivit in sina uppgifter i formuläret på Panda Securitys sida för att få tillgång till varorna, tjänsterna, innehållet och/eller verktygen från Panda Securitys webbplats. Användaren är till fullo ansvarig för att den information som lämnats är korrekt.

3. UTRYMME OCH SYFTE

De nuvarande Förutsättningarna gäller för erbjudandet om tjänster, såväl som andra villkor och förutsättningar som kan användas, vilka då har syftet att reglera köpet och anskaffningen av varan, tjänsten, innehållet och verktygen som Panda tillhandahåller till Användaren via webbplatsen och som består av det juridiska ramverk i vilket kontraktets förhållande är uppgjort, antingen via en finansiell transaktion eller en kostnadsfri version av varor eller tjänster (i enlighet med det specifika licensavtal som korresponderar med varan, tjänsten, innehållet och/eller verktygen).

Varorna, tjänsterna, innehållet och/eller verktygen I detta avtal är de som finns tillgängliga på följande webbplats som tillhör Panda: http://www.pandasecurity.com

Alla de varor, tjänster, innehåll och/eller verktyg kommer att utsättas för, där det är tillämpbart, specifika förutsättningar i avtalet som finns tillgängliga på webbplatsen. Parallellt utsätts de varor, tjänster, innehåll och/eller verktyg som så kräver för de regler och förutsättningar som finns under deras respektive slutanvändaravtal.

Dessa förutsättningar och slutanvändaravtal är tillgängliga för konsultation, utskrift och för att sparas av Användaren innan denne går med på avtalet.

4. ACCEPT OCH TILLGÄNGLIGHET AV FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ANVÄNDANDET AV WEBBPLATSEN

De nuvarande Förutsättningarna, tillsammans med de förutsättningar som kan tillämpas, reglerar det avtalsförhållande som Användaren skrivit in på Pandas webbplats. Användaren accepterar uttryckligen att stå fast vid den vid tillfället för köpet aktuella versionen av varan, tjänsten, innehållet eller verktyget, utan reservation. Användaren åtar sig även att läsa de villkor för avtalet som finns varje gång denne köper en vara eller tjänst, eftersom sagda Förutsättningar kan ha ändrats sedan det tidigare tillfället.

De nuvarande Förutsättningarna är inte uttömmande och andra förutsättningar som är specifika till särskilda varor, tjänster, innehåll och/eller verktyg på webbplatsen kan finnas och ska användas där det är tillämpbart.

Genom att acceptera de nuvarande Förutsättningarna tillkännager Användaren:

a. Att denne är juridiskt berättigad till att upprätta avtal.

b. Att denne har läst och accepterar de nuvarande Förutsättningarna.

Användaren kommer alltid att ha tillgång till alla villkor och förutsättningar som tillhör avtalet för varan, tjänsten, verktyg och innehåll som finns på webbplatsen innan denne upprättar avtalet. Användaren kan kontakta Panda via e-post på: legal_affairs@pandasecurity.com med frågor som avser det nuvarande Förutsättningarna.

5. MODIFIERING AV FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN.

Panda kan, med behörig anledning, modifiera de rådande villkoren. Behörig anledning är då modifieringar är utkomsten av:

a. Ökat antal varor eller tjänster som är tillgängliga för Användaren eller förbättringar I den befintliga varan eller tjänsten.

b. Anpassning av teknologiska fördelar av varan eller tjänsten med anledning av nuvarande förutsättningar.

c. Modifiering, ersättning eller uppdatering av de priser på varan eller tjänsten som erbjuds på webbplatsen.

6. BESTÄMMELSER FÖR ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN OCH DESS VAROR OCH TJÄNSTER

Åtkomst till Pandas webbplats är kostnadsfritt, utöver de särskilda prisförutsättningar som tillkommer vid köp av någon vara eller tjänst eller användandet av särskilt innehåll eller verktyg.

Användaren åtar sig och garanterar att använda webbplatsen i enlighet med rådande lagstiftning, Förutsättningarna som presenterats tidigare i dokumentet och respekterad och accepterad moralisk standard.

Till avtalets slut åtar sig Användaren att:

a. Inte använda tjänsterna, varorna, innehållet och/eller verktygen som Panda gjort tillgängliga, till illegalt bruk eller användande som uttryckligen förbjudits i dessa bestämmelser eller de effekter som kan överträda de rättigheter eller intressen som Panda eller tredje part har.

b. Avhålla sig från all sådan aktivitet som kan skada, överbelasta eller hindra den normala funktionaliteten hos Pandas webbplats. Samtidigt, i enlighet med tillämpbar lagstiftning, åtar sig användaren att avstå från olaglig eller bedrägligt utnyttjande av innehåll på webbplatsen eller att stjäla eller plagiera sagda innehåll.

c. Inte använda varorna, tjänsterna, innehållet eller verktygen för olagligt bruk, eller för något bruk som kan vara skadligt för Panda. Användaren ska inte modifiera, kopiera, distribuera, publicera, skänka eller sälja någon information eller bild som på något sätt är relaterad till varor, tjänster, innehåll eller verktyg som erbjuds via Pandas webbplats.

Användaren ska hålla Panda fri vid skada orsakad till tredje part som resultat av Användarens korrekta eller inkorrekta användande av varan, tjänsten, innehåll eller verktyg som finns på webbplatsen.

Till avtalets slut accepterar Användaren ensam den ansvarsskyldighet som kan uppstå från de förhållanden som är angivna I tidigare stycke. Samtidigt tar Användaren de juridiska kostnader som kan uppstå från juridiska processer som kan vara resultatet om Användaren misslyckas att lyda de regler som tidigare etablerats i föregående klausuler eller i annan tillämpbar lagstiftning.

Panda kan, för att garantera de rättigheter som etablerats i dessa Förutsättningar och fullgöra tillämpbar lagstiftning:

a. Fastställa administratörer att övervaka tjänsten, med användarens rätt till integritetsskydd i åtanke.

b. Temporärt avbryta webbplatsens tjänster utan varning dessförinnan vid vilken tid som helst för tekniska eller lagliga orsaker.

c. Modifiera de förutsättningar som råder för att erbjuda varor, tjänster, innehåll eller verktyg för tekniska eller lagliga orsaker.

d. Modifiera innehållet av varorna, tjänsterna, innehållet eller verktygen på webbplatsen utan varning dessförinnan, så som Panda behagar för affärsorsaker. Panda reserverar sig också rätten att neka åtkomst, utan varning dessförinnan, till varor, tjänster, innehåll eller verktyg till den Användare som strider mot nuvarande Förutsättningar.

e. Ta bort eller ersätta någon information som kan vara olaglig eller stötande mot någon vara, tjänst, innehåll eller verktyg som erbjud på webbplatsen.

f. Rapportera till behöriga institutioner vid misstänkt illegal hantering, aktivitet eller data som Panda informeras om.

7. PARTERNAS ÅTAGANDEN

a. Pandas åtaganden

Panda åtar sig att fullfölja följande åtaganden i avtalet som uppstår i den affärsrelation med Användaren som konsekvens av att denne nyttjar varan, tjänsten, innehållet eller verktygen: :

Tillhandahålla Användaren, i god tro och med maximala garantier, den vara, tjänst, innehåll eller verktyg som efterfrågas av Användaren i enlighet med nuvarande Förutsättningar och slutanvändaravtal där det tillämpas.

Uttryckligen informera Användaren om förekomsten av nuvarande Förutsättningar innan avtalets verkställande.

Specifikt, precist, klart och otvivelaktigt informera Användaren innan avtalets verkställande om de särskilda egenskaper den efterfrågade varan, tjänsten, innehållet eller verktyget innehar, samt priser och eventuella skatteavgifter.

Göra texten om Förutsättningar tillgänglig för Användaren. Samtidigt, för de varor, tjänster, innehåll och verktyg som fordrar, de tillämpbara specifika regler och förutsättningar som kommer från användaravtalet för artikeln i fråga.

Ge Användaren bekräftelse på att transaktionen lyckats, utom i de fall då varan verkställs omedelbart, inom 24 timmar efter betalningen (där det fordras) och vid accept av de tillämpbara förutsättningarna av Användaren.

Skicka Användaren kvitto på köpet eller faktura för de varor och tjänster som köpts av Panda, i de fall då varor och tjänster köpts.

Lyda under tillämpbar konsumentlag, avseende rätt till återköp för Användaren, såsom specificeras i delen beträffande returer i de nuvarande Förutsättningarna.

b. Användarens åtaganden

Användaren åtar sig att:

Fullfölja de skyldigheter som fastställts i de nuvarande Förutsättningarna, liksom de i de specifika förutsättningar som fastställts på webbplatsen: http://www.pandasecurity.com, beträffande varor, tjänster, innehåll och verktyg som erbjuds av Panda.

Fullgöra registreringsprocessen med korrekt information, där den är ett obligatoriskt erforderlig för att få tillgång till Pandas varor, tjänster, innehåll och verktyg.

Fullgöra de formulär som behövs för köpet av varan, tjänsten, innehållet eller verktyget med korrekt information, eftersom sådan information kan vara nödvändig gör att varan ska kunna delas ut och/eller fakturerad.

Använda varorna, tjänsterna, innehållet eller verktygen enligt de specifikationer som finns I Förutsättningarna och enbart för det syfte som fastställts i slutet av användaravtalet.

Tillhandahålla, vid köp av vara, tjänst, innehåll eller verktyg, den finansiella information som krävs av Panda, samt betala alla tillkommande kostnader som eventuellt tillkommer i enlighet med val av betalningssätt och det av Panda fastställda pris avseende varje vara eller tjänst som för tillfället finns i avtalet.

Avstå från att skicka meddelanden som kan förhindra eller störa normal drift av tjänsterna som Panda erbjuder. I samtliga fall kommer Användaren att ensam stå som ansvarig för de meddelanden denne skickar, såväl som den data denne tillhandahåller.

8. PARTERNAS FÖRPLIKTELSER

a. a. Panda har ansvar för funktionaliteten på webbplatsen.

Panda kommer endast att vara ansvarig för förlust eller skada som Användaren drabbats av som konsekvens av att Användaren besökt webbplasten, köpt vara eller tjänst, eller använt vara eller tjänst när sådan skada kan härledas som uppsåtlig felhantering av Panda.

Samtidigt kommer Panda inte att hållas ansvarig för skada som inträffat hos Användaren till följd av att tjänsten omöjligen kan erbjudas till föremål för nuvarande Förutsättningar på grund av olycka, force majeure eller andra anledningar som inte kan tillskrivas Panda.

Ej heller kommer Panda att hållas ansvarig för tekniska fel på webbplatsen där de tekniska felen beror på underhåll, olyckor, tekniskt fel på terminalen eller brist på tillräckliga resurser för att hantera det system som krävs för användandet av tjänsten.

Panda kommer att vidtaga de åtgärder som går för att ge ett snabbt svar, men Panda kan inte hållas ansvarig för de förseningar som kan härledas till problem i telekommunikationstjänsten, ej heller kan då leverans garanteras av vara eller tjänst (eller innehåll eller verktyg där det är tillämpbart).

b. Användarens ansvar.

Användaren är ensam ansvarig om följderna av att ha givit fel information i kommunikationen till Panda eller tredje part.

I händelse av misslyckande av Användaren att fullgöra de tillämpbara skyldigheter från detta avtal, förbehåller sig Panda rätten att vidtaga juridiska åtgärder, samt inskränka rätten för Användaren av vara, tjänst, innehåll eller verktyg.

9. BEGRÄNSNING AV FÖRPLIKTELSER

Panda gör allt som går för att försäkra att informationen som finns på webbplatsen är sann och uppdaterad. Dock kan fel och försummelser förekommande och därför ska inte Användaren betrakta informationen som korrekt utan att först kontrollera detta med Panda. Inget av publicerat material på webbplatsen ska anses som otvivelaktig sanning. Panda kan inte kontrollera hur Användaren använder informationen eller innehållet på webbplatsen och kan därför inte hållas ansvarig för handlingar, verk eller skador, oavsett direkta eller indirekta, som tredje part eller Användaren råkar ut för som konsekvens av användandet av sagda information eller innehåll.

Till avtalets slut håller Användaren Panda oansvarig till alla skyldigheter som uppstår från avbrott vid hämtning av varan, tjänsten, innehållet eller verktygen, eller avbrott i tillhandahållandet av tjänsten på grund av force majeur eller omständigheter bortom Pandas kontroll. I senare fall inkluderar detta (i) modemet, (ii) Användarens IT-system, (iii) mjukvaran för Internetsurfande, (iv) virus, (v) telefon- eller elektronisk kommunikation, (vi) ADSN, och annan transport- eller teleinfrastruktur som Användaren använder.

Panda kommer inte att hållas ansvarig för några skador eller förluster som tredje part orsakar för Användaren. Användaren använder tredje parts lösningar på egen risk, under respektive regler, förutsättningar och juridiska avtal som Panda inte ansvarar för.

10. SKYDD AV PERSONLIG DATA OCH E-HANDEL

För att Användaren ska få tillgång till webbplatsen och dess varor och tjänster och kunna använda verktyg och innehåll krävs inmatning av personlig data. Att lyda under lagstiftning kring hantering av personlig data och informationssamhällets tjänster och e-handel är av yttersta vikt för Panda.

I allmänhet har användare av denna webbplats ingen anledning att ange någon personlig information. Dock behöver Användaren, för att kunna få tillgång till varor, tjänster, innehåll eller verktyg, i vissa fall ange viss personlig information. Panda garanterar att all sådan data behandlas konfidentiellt och i enlighet med lagstiftning som skyddar personlig data och informationssamhällets tjänster och e-handel.

Användaren informeras härmed om, och ger sitt samtycker till, att hans eller hennes data inkluderas i automatiserade datafiler som tillhör Panda Security – med registrerat kontor på Gran Vía Don Diego López de Haro 4, Bilbao (Spanien) – och som är registrerade i Spanish General Data Protection Register. Användaren ger även sitt samtycke till att nämnd data behandlas till följd av handlingar som utförs i syfte att antingen få tillgång till information eller produkter som tillhandahålls av Panda Security på webbplatsen eller att behålla ett kontraktsenligt förhållande. Samtycket gäller även att ta emot marknadsförande information om andra produkter och tjänster, per e-post eller på annat sätt, som tillhandahålls av Panda Security eller av tredjepart inom IT-säkerhet som Panda Security kan ha anlitat i reklamsyften eller för distribution samt webbtjänster så som nyhetsbrev.

Användaren ger också sitt medgivande till att den tidigare nämnda personliga informationen överförs till Pandas lokala representant och/eller auktoriserade distributör, enbart och exklusivt i de syften som formulerats i styckena ovan i enlighet med ”Organic Law on the Protection of Personal Data” och i Instruction 1/2000 i International Transfer of Personal Data. Mer information om Pandas lokala representant och auktoriserade distributörer finns på: http://www.pandasecurity.com/about/contact/.

Användaren försäkrar att all den information som denne uppger är sann och åtar sig att informera Panda vid förändringar av angiven information. Användaren äger rätt att invända mot hantering av sin information som inte behövs för att avtalet ska träda i kraft och för användandet av informationen i annat syfte än underhåll av avtalsförhållandet.

Om Användaren uppger informationen av tredje part, kan inte Panda Security hållas ansvarig för att åtlyda de regler kring information och medgivande och det är därför Användaren som garanterar att tidigare ha informerat och underhållit medgivandet till informationsägaren, i hänseende av att ha kommunicerat denna information.

Pandas integritetspolicy garanterar Användaren rätt att få tillågång till, korrigera och invända sig mot dennes information genom att meddela Panda via e-post till: legal_affairs@pandasecurity.com, eller genom att skriva till Panda Legal Affairs, Gran Vía Don Diego López de Haro 4, 48.001 Bilbao, Spanien.

På liknande sätt och i enlighet med spansk lag 34/2002 gällande informationssamhällets tjänster och elektronisk handel, kommer Panda Security och dess internationella ombud endast att skicka marknadsförande information per e-post eller på annan elektronisk väg till användare som uttryckligen har gett sitt medgivande till att ta emot information om produkter eller tjänster som tillhandahålls av Panda Security eller tredjepart inom IT-säkerhet som Panda Security kan ha anlitat i reklamsyften eller för distribution samt för webbtjänster så som nyhetsbrev.

Panda Security informerar Användaren om att denne kan välja, såsom uttrycks i nuvarande juridiskt avtal, att inte tillåta dennes information att användas i sälj- eller marknadsföringshänseende och att denne kan välja bort prenumereration genom instruktionen längst ner i alla e-postmeddelanden som skickas eller genom att skicka e-post till legal_affairs@pandasecurity.com, eller genom att skriva till Panda Security, S.L. Legal Affairs, Gran Vía Don Diego López de Haro 4, 48.001 Bilbao, Spanien.

11. SÄKERHET: ANVÄNDANDE AV COOKIES OCH SÄKERHETSMILJÖ

Panda kan ibland använda cookies på webbplatsen. Dessa används för att anpassa sidor till användaren eller för att påminna Användaren om att registrera varor eller tjänster. Om Användaren inte vill att Panda ska använda cookies på det beskrivna sättet, kan denne anpassa inställningarna för att spärra dem eller för att visa när en webbplats försöker använda en cookie i webbläsaren. Om användaren väljer att spärra cookies, kan detta påverka användningen av vissa varor eller tjänster på webbplatsen.

Panda använder den senaste teknologin på webbplatsen för att garantera informationsskydd. Panda garanterar att avtalet kring varor och tjänster utförs i en säker miljö.

En säker miljö indikeras av bokstaven “s” efter http (https://) i fältet för url-adress.

Panda kan spara och använda användare av webbplatsens IP-adresser för att analysera trender, administrera webbplatsen och övervaka användandet av webbplatsen. Panda förknippar dock inte IP-adresser med personligt identifierbar data.

Webbplatsen använder även Google Analytics, en analystjänst på Internet som Google Inc levererar (ett företag i Delaware med adress 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, hädan efter benämnt ”Google”). Google Analytics använder cookies, vilket är textfiler som installeras på din dator för att hjälpa webbplatsen att analysera användandet av webbplatsen. Informationen som genereras av cookies om användandet av webbplatsen (inklusive användarens IP-adress) överförs direkt till Googles servrar i USA. Google använder den informationen på Pandas uppdrag för att övervaka användandet av webbplatsen, sammanställa aktivitetsrapporter för webbplatsen och för att kunna erbjuda andra tjänster som hänger samman med aktiviteten på webbplatsen och internetanvändande. Google kan komma att dela denna information med tredjepart när lagstiftning så kräver, eller när tredjepart hanterar information på uppdrag av Google. Google kopplar inte samman användarens IP-adress med någon annan information. Användaren kan neka till hantering av data eller information genom att spärra cookies, genom att ställa in webbläsaren, det kan dock påverka funktionaliteten på webbplatsen. Genom att använda webbplatsen samtycker användaren till att den information Google får fram enligt ovan hanteras.

12. HYPERLÄNKAR

Panda ansvarar inte för webbplatser som är länkade till vår webbplats, eller för webbsidor som användaren kan komma att få åtkomst till via länkar som finns på vår webbplats. Vi har inget inflytande över sådana webbplatser och är därför inte ansvariga för innehållet på dem. Användare besöker sådana webbplatser på egen risk och i enlighet med webbplatsernas egna villkor och föreskrifter, för vilka Panda inte tar något ansvar.

13. INTELLEKTUELL OCH INDUSTRIELL ÄGANDERÄTT

Panda har äganderätt för intellektuellt och industriellt material som webbplatsen består av, såsom varumärken, namn, design och symboler. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, upphovsrätt för logotyper, färgkombinationer, utförandet av presentationen, webbplatsens källkod, menyer, webbläsarens knappar, HTML-kod, Java-applets, texter, bilder, grafik samt annat innehåll på webbplatsen som härrör till varor och tjänster från Panda.

Användaren åtar sig att respektera de intellektuella och industriella äganderättigheterna för denna webbplats samt för varor, tjänster och verktyg. Användaren avstår från att kopiera, reproducera, distribuera, göra tillgängligt eller publicera innehållet på webbplatsen, utan tillstånd från Panda. Vid tillstånd från Panda handlar Användaren alltid enligt följande villkor:

Fullständig eller delvis reproduktion av webbplatsen eller dess verktyg eller innehåll måste inkludera Pandas upphovsrättsliga symbol "© Panda Security 2014. Alla rättigheter förbehållna”. Vid reproduktion och/eller distribution av innehåll som tillhör tredjepart som syns på webbplatsen måste även motsvarande upphovsrättsliga varningar från tredjepart synas.

Innehållet på webbplatsen får inte ändras om inte tillstånd från Panda har beviljats. Sådant innehåll kan enbart användas informativt och inte med kommersiell målsättning eller för distribution, kommunikation till allmänheten eller omvandling.

Panda förbehåller rättigheterna att häva tillståndet att använda webbplatsens innehåll när som helst. Vid sådant tillfälle måste de som omfattas upphöra att använda innehållet. Panda är inte ansvarig för tredjepartsinformation där delar av eller allt innehåll lagts till.

Ingen av bilderna eller grafiken på Pandas webbplats får användas separat utan övriga bilder som dyker upp tillsammans med dem eller utan motsvarande text, där det är applicerbart.

Det är inte tillåtet att distribuera eller publicera innehåll på webbplatsen tillsammans med information som stöder:

  • Pornografi och/eller prostitution.
  • Barnmisshandel.
  • Rasism.
  • Terrorism.
  • Vapenhandel.
  • Övrigt illegalt innehåll.

Namnen på varorna som syns på webbplatsen kan vara registrerade varumärken från olika företag. TruPrevent: Registerat i U.S.A på Patent and Trademark Office.

14. PRISER

De priser och prislistor som hör till Användarens köp av en vara eller tjänst av Användaren är de som syns på Pandas webbplats (www.pandasecurity.com) vid den stund som Användaren får varan eller tjänsten och påbörjar köpprocessen. De förutsättningar som rör fraktkostnader och skatter specificeras på motsvarande webbplats.

Om den köpta varan eller tjänsten behöver fraktas fysiskt så beror transportkostnaden på leveransort och tillkommer Användaren.

Panda förbehåller sig rätten att ändra prislista och priser som är publicerade på webbplatsen när det passar. Dessa ändringar gäller inte för varor eller tjänster som redan köpts innan förändringen, förutom beträffande konceptet kring förnyelse av dessa varor och tjänster.

Betalningssätt för tjänsterna specificeras i därtill hörande förutsättningar vid tillfället för köpet och finns alltid tillgängligt för Användaren innan köpet. Panda förbehåller sig rätten att stänga av tjänsten för Användaren om denne inte respekterar betalningssätten som beskrivits eller betalar för varan eller tjänsten.

15. AVTALETS VARAKTIGHET

De avtalsskyldigheter som uppkommer från att Användaren köper varan, tjänsten, innehållet eller verktyget av Panda består under tidsperioden som fastställts av de specifika förutsättningar i varans slutanvändaravtal som finns tillgängligt för Användaren före köpet.

De nuvarande Förutsättningarna och de tillhörande specifika förutsättningarna ska bestå så länge de är publicerade på den tidigare nämnda webbplatsen och används från det tillfälle på Användaren använder webbplatsen eller köper någon vara, tjänst, innehåll eller verktyg.

Panda förbehåller sig rätten att ändra Förutsättningarna, utan att omfatta de Förutsättningar under vilka köpet redan gjorts, med undantag av de fall då Användaren har köpt en ny version eller om tjänsten har förändrats av Panda. I de senare fallen gäller de Förutsättningar som satts upp vid tillfället för förändringen.

16. LEVERANSPERIODER OCH -METODER

På grund av den spännvidd av varor och tjänster som Panda erbjuder, måste leveransperioder och –metoder specificeras för varje köp.

I samtliga fall garanterar Panda att leverera varan eller tjänsten som inköpts av Användaren inom trettio arbetsdagar efter det att Användaren accepterat Förutsättningarna, eller där det tillämpas, de specifika förutsättningar och/eller slutanvändaravtalet för den vara eller tjänst som efterfrågats. Panda ska dock inte hållas ansvarig i händelse av att de tidigare nämnda leveransdagarna är förlängda med anledning av force majeure, olycka eller på grund av händelser som beror på tredje part.

17. AVSLUTANDE AV AVTALET

Panda förbehåller sig rätten att avsluta varan, tjänsten, innehållet och/eller verktyget som köpts via den här webbsidan när som helst och utan tidigare meddelande, om Användaren misslyckas att foga sig till de generella och specifika avtalsenliga förutsättningarna eller, där det är tillämpbart, slutanvändaravtalet för varan eller tjänsten i fråga.

Användaren har en frist om 30 dagar, från det datum då kvittot för varan utfärdats eller datumet för fullgörandet av avtalet i fråga om tjänster, då denne kan avsluta avtalet med Panda utan några som helst påföljder. Trots detta, när det gäller support och/eller tekniska tjänster, kommer ingen återbetalning ske när tjänsten väl har utförts, oavsett tid som har passerat. Dessutom kommer ingen återbetalning ske under några som helst omständigheter, för Pengarna tillbaka-garantin, om användaren har köpt den.

För att utföra nämnd rättighet, måste Användaren informera Panda genom att skriva, antingen via fax, brev eller e-post till: customer.service@pandasecurity.com, inom den uppgivna tidsperioden.

Panda kommer i detta fall att återgälda kunden inom 14 dagar från det att informationen från Användaren mottagits. Sådan återbetalning sker genom samma betalsätt som Användaren nyttjade för den initiala transaktionen, om inte Användaren uttryckligen har gått med på något annat. Oavsett betalsätt ska Användaren inte åsamkas några kostnader för en sådan återbetalning.

18. RETURER

Om varan eller tjänsten som Användaren köpt behöver levereras fysiskt av Panda till Användaren, har Användaren rätt att returnera den i sju dagar efter att den kommit fram. Användaren får returnera varan under förutsättning att den inte öppnats eller använts och att dess originalförpackning eller garantisigill är obrutet samt att den returneras tillsammans med kvittot eller leveransrapporten.

I händelse av att varan som köpts och betalats av Användaren inte finns tillgänglig längre, kommer Panda att återbetala hela beloppet till Användaren inom trettio dagar.

19. TILLÄMPBAR LAGSTIFTNING

De nuvarande Förutsättningarna styrs av spansk lagstiftning.

I händelse av tvivel eller motsättningar kring hur dessa punkter ska tolkas eller av deras effekter, är den myndighet som ska användas the Bilbao Courts of Justice. Användaren avsäger sig uttryckligen från annan rättsskipning som kan användas av denne.

20. ANMÄLAN

Alla anmälningar, frågor, ansökningar och annan kommunikation som utförs av parterna med avseende på dessa nuvarande generella regler och förutsättningar måste vara nedskrivna och skickas via registrerad post till den andre parten på dess postadress.

21. EXPORTRESTRIKTIONER

Vissa av Pandas varor som finns på webbplatsen berörs av USAs exportrestriktioner och regler.

Pandas varor som påverkas av dessa restriktioner är de som listas nedan. Sådana restriktioner gäller alla versioner av dessa varor, inklusive den slutgiltiga versionen, betas, testversioner och övriga versioner samt den dokumentation som hänger samman med varan.

  • Panda Security for Business
  • Panda Security for Enterprise
  • Panda GateDefender
  • Panda Cloud Internet Protection

Dessa program får inte laddas ner eller bli exporterade eller återexporterade till följande länder (eller till medborgare från dessa länder): (1) Cuba, Irak, Syrien, Libyen, Sudan, Nordkorea, Iran, Talibankontrollerade Afghanistan, (2) något annat land som omfattas av USAs embargon (3) något annat land i USAs Treasury Department’s Specially Designated Nationals list eller i US Commerce Department’s Table of Denial Orders.

Genom att ladda ned eller använda program från denna webbplats accepterar Användaren dessa Förutsättningar samt de tillämpbara exportrestriktionerna. Användaren garanterar att denne inte är i, eller medborgare i, någon av de länder som är inkluderade i de tidigare nämnda länderna i detta stycke.

Informationen som avser exportrestriktioner i denna paragraph är inte fullständigt ingående. För mer information om exportrestriktioner, kontakta the Bureau of Export Administration på the US Commerce Department.

22. AVBRYTANDE AV PARAGRAFERNA

Om någon av paragraferna i detta avtal skulle visa sig vara eller förklaras ogiltigt eller outförbart, ska det inte påverka resterande paragrafer utan dessa består fullständiga.