Juridische mededeling

Gebruiksvoorwaarden van de website, algemene voorwaarden en privacybeleid van Panda Security S.L.

1. PREAMBULE

Onder naleving van de bepalingen van de Spaanse Wet 34/2002 betreffende Diensten voor de informatiemaatschappij en het elektronisch handelsverkeer (hierna LISSEC genoemd) stelt Panda Security, S.L.U. de Gebruiker hierbij in kennis over de procedures en verplichtingen die zijn vereist voor de uitvoering van deze overeenkomst, voorafgaande aan het leveren van de diensten:

a. De Gebruiker leest de inhoud van deze Algemene voorwaarden en het privacybeleid (hierna de Voorwaarden genoemd) zorgvuldig door.

b. De Gebruiker voert de persoonsgegevens in en eventueel aanvullende informatie die zijn vereist voor de te leveren dienst.

Panda Security, S.L.U. garandeert door middel van de inhoud van de Voorwaarden dat deze volledig voldoet aan de toepasselijke wetgeving ter bescherming van de consument teneinde de rechtmatige belangen van gebruikers gedurende het volledige proces van het sluiten van de overeenkomst voor producten, diensten, inhoud en/of andere hulpmiddelen die via de website worden aangeboden, te beschermen.

2. DE PARTIJEN VAN DE OVEREENKOMST

Deze Voorwaarden zijn ingeschreven door:

Panda Security, S.L.U. (hierna Panda Security genoemd) met statutaire zetels te Santiago de Compostela, 12, 1e, 48003 Bilbao (Spanje), voor kennisgevingdoeleinden, met b.t.w.-nummer B-48435218, geregistreerd in het Handelsregister van Bilbao, Tome BI-59, Boek 134, Blad BI-767-B, 1e inschrijving

en

de Gebruiker die de persoon is die de website en/of de producten, diensten, inhoud en/of hulpmiddelen gebruikt, en die zijn of haar gegevens heeft ingevoerd in de vorm die Panda heeft aangeboden, teneinde toegang te verkrijgen tot de producten, diensten, inhoud en/of hulpmiddelen die worden aangeboden via de website die het eigendom is van Panda. De Gebruiker is als enige en uitsluitend verantwoordelijk voor de authenticiteit van de ingevoerde gegevens.

3. BEREIK EN DOEL

De huidige Voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod van diensten en hebben net als enige andere algemene voorwaarden die kunnen worden toegepast, het doel om de koop en acquisitie te regelen van de producten, diensten, inhoud en hulpmiddelen die Panda aan de Gebruiker levert via zijn website. Deze vormen het juridische kader binnen welk de contractuele relatie is vastgelegd, ongeacht of dat via een financiële transactie is of via de gratis verstrekking van goederen of diensten (in overeenstemming met de specifieke licentieovereenkomsten die overeenkomen met de producten, diensten, inhoud en/of hulpmiddelen).

De producten, diensten, inhoud en/of hulpmiddelen die onder deze overeenkomst vallen, zijn degene die op de volgende website aan gebruikers beschikbaar worden gesteld, die het eigendom is van Panda: https://www.pandasecurity.com

Alle producten, diensten, inhoud en/of hulpmiddelen zijn onderworpen, waar van toepassing, aan speciale, contractuele voorwaarden die beschikbaar zijn op de website. Op dezelfde wijze zijn de producten, diensten, inhoud en/of hulpmiddelen die dat vereisen, onderworpen aan de algemene voorwaarden van hun betreffende licentieovereenkomsten voor eindgebruikers.

Deze voorwaarden en licentieovereenkomsten voor gebruikers kan de Gebruiker raadplegen, afdrukken en opslaan voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst.

4. AKKOORDVERKLARING EN BESCHIKBAARHEID VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE

De huidige Voorwaarden, samen met eventuele specifieke voorwaarden die mogelijk van toepassing zijn, regelen de contractuele relaties die door de Gebruiker via de website van Panda zijn aangegaan. De Gebruiker accepteert uitdrukkelijk om zich zonder beperking te houden aan de versie van deze bepalingen zoals gepubliceerd door Panda op het moment waarop voor het product, de dienst, inhoud of hulpmiddelen een overeenkomst wordt gesloten. Om die reden leest de Gebruiker telkens de contractuele voorwaarden door, wanneer hij of zij een overeenkomst sluit voor een product of dienst, aangezien de voornoemde voorwaarden mogelijk zijn gewijzigd sinds deze door de Gebruiker voor het laatst werden geopend.

De huidige Voorwaarden zijn niet uitputtend en andere voorwaarden zijn van toepassing op bepaalde producten, diensten, inhoud of hulpmiddelen die mogelijk op de website aanwezig zijn en die beschikbaar zijn voor de Gebruiker, wanneer van toepassing.

Door deze Voorwaarden te accepteren verklaart de Gebruiker:

a. Dat hij of zij wettelijk het recht heeft om overeenkomsten te sluiten.

b. Dat hij of zij deze Voorwaarden heeft gelezen en aanvaard.

De Gebruiker heeft altijd toegang tot alle contractuele voorwaarden die van toepassing zijn op de producten, diensten, hulpmiddelen en inhoud die beschikbaar zijn op de website voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst. De Gebruiker kan contact opnemen met Panda via e-mail op: panda.legal_affairs@watchguard.com met alle vragen met betrekking tot deze Voorwaarden.

5. MODIFICATIE VAN DE VOORWAARDEN VOOR HET SLUITEN VAN EEN CONTRACT EN HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE.

Panda kan vanwege een gegronde oorzaak of reden de huidige bepalingen veranderen. Een gegronde oorzaak of reden is wanneer dergelijke veranderingen een gevolg zijn van:

a. Vergroting van het assortiment van producten en diensten dat beschikbaar is voor de Gebruiker of verbeteringen van bestaande producten en diensten.

b. Aanpassing van de producten en diensten die zijn onderworpen aan de huidige voorwaarden, aan de technologische vooruitgang.

c. Verandering, vervanging of update van de prijzen van de producten en diensten die via de website worden aangeboden.

6. VOORWAARDEN VOOR TOEGANG TOT DE WEBSITE EN HET GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN EN DIENSTEN

De toegang tot de website van Panda is gratis, onder alle voorbehoud ten aanzien van bepaalde prijsvormingvoorwaarden die mogelijk van toepassing zijn op bepaalde producten of diensten, of het gebruik van bepaalde inhoud of hulpmiddelen.

De Gebruiker gebruikt de website en garandeert dit te doen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, de Voorwaarden die zijn vastgelegd in de huidige overeenkomst, en de geaccepteerde morele normen te respecteren.

Met dit doel verklaart de Gebruiker:

a. Geen diensten, producten, inhoud en/of hulpmiddelen die Panda beschikbaar heeft gesteld, te gebruiken voor illegale doeleinden of doeleinden die uitdrukkelijk zijn verboden door deze bepalingen, of waarvan de effecten indruisen tegen de rechten of belangen van Panda of derden.

b. Af te zien van enige activiteit die de normale werking van de website van Panda zou kunnen beschadigen, overbelasten, hieraan schade zou kunnen toebrengen of zou kunnen aantasten. Op dezelfde wijze en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving ziet de Gebruiker af van het ongeoorloofd of frauduleus verkrijgen van site-inhoud of het stelen van de betreffende inhoud of plagiaat te plegen.

c. Geen producten, diensten, inhoud of hulpmiddelen te gebruiken voor ongeoorloofde doelen of doelen die op enig moment nadelig voor Panda kunnen zijn. De Gebruiker verandert, kopieert, verspreidt, publiceert, verleent of verkoopt geen informatie of afbeelding op enigerlei wijze met betrekking tot de producten, diensten, inhoud of hulpmiddelen die Panda via de inhoud van zijn website aanbiedt.

De Gebruiker stelt Panda schadeloos in geval van schades die door derden worden veroorzaakt als gevolg van het rechtmatige of onrechtmatige gebruik door de Gebruiker van de producten, diensten, inhoud of hulpmiddelen die beschikbaar zijn op de website.

Met dit doel aanvaardt de Gebruiker als enige en uitsluitend alle aansprakelijkheid die mogelijk het gevolg is van de omstandigheden, zoals in de vorige paragraaf werden beschreven. Op dezelfde manier voldoet de Gebruiker de juridische kosten en vergoeding die mogelijk het gevolg zijn van juridische procedures doordat de Gebruiker heeft verzuimd hetgeen na te leven dat werd beschreven in de voorgaande bepalingen of in enige andere toepasselijke wetgeving.

Panda kan teneinde de rechten te garanderen die in deze Voorwaarden zijn vastgelegd en te voldoen aan de toepasselijke wetgeving:

a. Beheerders benoemen om toezicht te houden op de dienst, waarbij in alle omstandigheden het recht van de Gebruiker op privacy in acht wordt genomen.

b. Tijdelijk, zonder voorafgaande waarschuwing en op enig moment om technische of juridische redenen de diensten van de website onderbreken.

c. Om technische of juridische redenen de voorwaarden veranderen die het aanbod van producten, diensten, inhoud of hulpmiddelen regelen.

d. Indien deze dit om zakelijke redenen geschikt acht, de inhoud van producten, diensten, inhoud of hulpmiddelen op de website zonder voorafgaande kennisgeving veranderen. Deze behoudt zich tevens het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving toegang te weigeren tot de producten, diensten, inhoud of hulpmiddelen aan een Gebruiker die deze Voorwaarden overtreedt.

e. Alle informatie die mogelijk onwettig is of eenvoudigweg beledigend is, verwijderen of vervangen van de producten, diensten, inhoud of hulpmiddelen die via de website worden aangeboden.

f. Aan de bevoegde instellingen enig vermoedelijk ongeoorloofd gedrag, activiteit of gegevens melden van welke Panda op de hoogte is.

7. DE VERPLICHTINGEN VAN DE PARTIJEN

a. De verplichtingen van Panda

Panda verbindt zich te voldoen aan de volgende contractuele verplichtingen die voortvloeien uit de commerciële relatie met de Gebruiker als gevolg van het door hem of haar sluiten van het contract voor de producten, diensten, inhoud of hulpmiddelen:

De Gebruiker te goeder trouw en met maximale garanties het product, de dienst, de inhoud en/of het hulpmiddel te leveren, waarom de Gebruiker heeft verzocht in overeenstemming met deze Voorwaarden en de licentieovereenkomst voor eindgebruikers, waar van toepassing.

De Gebruiker uitdrukkelijk te informeren over het bestaan van deze Voorwaarden voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst.

De Gebruiker met name, nauwkeurig, duidelijk en ondubbelzinnig te informeren voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst over de specifieke kenmerken van de gevraagde producten, diensten, inhoud of hulpmiddelen, alsmede over de prijzen en eventuele toepasselijke belastingen.

De tekst van de Voorwaarden aan de Gebruiker beschikbaar te stellen. Op dezelfde wijze en voor die producten, diensten, inhoud en/of hulpmiddelen die enige toepasselijke, specifieke voorwaarden vereisen die voortkomen uit de gebruikerslicentieovereenkomst van het betreffende artikel.

Aan de Gebruiker te bevestigen dat de transactie is gelukt, behalve in het geval dat die producten onmiddellijk worden uitgevoerd, binnen 24 uur van betaling (waar vereist) en de Gebruiker de toepasselijke voorwaarden heeft aanvaard.

Naar de Gebruiker het betalingsbewijs verzenden of de factuur voor de producten of diensten die onder contract van Panda zijn betrokken, indien degelijke producten of diensten moeten worden gekocht.

De toepasselijke voorschriften na te leven van de consumentenrechten en de wetgeving met betrekking tot het retourneren van producten en diensten door de Gebruiker, zoals is gespecificeerd in de paragrafen betreffende retouren in deze Voorwaarden.

b. De verplichtingen van de Gebruiker

De Gebruiker verbindt zich:

Te voldoen aan de verplichtingen die zijn vastgelegd in deze Voorwaarden, alsmede aan de specifieke voorwaarden die zijn vastgelegd op de website onder: https://www.pandasecurity.combetreffende de producten, diensten, inhoud en hulpmiddelen die door Panda worden aangeboden.

De registratieformulieren in te vullen met werkelijke en nauwkeurige informatie, waar dergelijke informatie een verplichte vereiste is voor toegang tot producten, diensten, inhoud of hulpmiddelen van Panda.

De formulieren met werkelijke en nauwkeurige informatie in te vullen die vereist zijn voor de aankoop van producten, diensten, inhoud en hulpmiddelen, aangezien dergelijke informatie noodzakelijk kan zijn voor het leveren en/of factureren van deze artikelen.

De producten, diensten, inhoud en hulpmiddelen te gebruiken in overeenstemming met de specificaties die zijn beschreven in de Voorwaarden en enkel voor de doelen die zijn vastgelegd in de licentieovereenkomst voor eindgebruikers.

In geval van de aankoop van producten, diensten, inhoud en hulpmiddelen de financiële details op te geven die Panda nodig heeft, en om alle opeisbare bedragen te betalen in overeenstemming met de betalingswijze en alle vastgelegde, door Panda gepubliceerde prijzen met betrekking tot ieder(e) product of dienst op het moment dat daarvoor een overeenkomst wordt gesloten.

Geen berichten te verzenden die de normale werking van de diensten die Panda aanbiedt, kunnen belemmeren of deze in gevaar kunnen brengen. In elk geval is de Gebruiker de enige verantwoordelijke voor de berichten die hij of zij opstelt en verzendt, alsmede voor de gegevens die hij of zij verstrekt.

8. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE PARTIJEN

a. De aansprakelijkheid van Panda voor de functionaliteit van de website.

Panda is alleen aansprakelijk voor verlies of schade die de Gebruiker heeft geleden als gevolg van de toegang tot de website, het kopen van producten of diensten, of het gebruik van de inhoud of hulpmiddelen, wanneer dergelijke schades te wijten zijn aan opzettelijk wangedrag van Panda.

Op dezelfde wijze is Panda niet aansprakelijk voor schades die de Gebruiker heeft geleden, wanneer het onmogelijk is om de dienst te bieden die afhankelijk is van de huidige algemene voorwaarden van de overeenkomst vanwege een ongeval, overmacht of andere oorzaken die niet aan Panda te wijten zijn.

Panda is evenmin aansprakelijk voor een storing van de website, wanneer een dergelijke storing voortvloeit uit onderhoudswerkzaamheden, incidenten, storing van de terminal of gebrek aan voldoende middelen voor het ondersteunen van de essentiële zaken van het systeem voor het gebruik van de dienst.

Panda treft de maatregelen die noodzakelijk zijn om een snelle reactie te verzekeren, maar Panda is niet verantwoordelijk voor vertragingen die te wijten zijn aan telecommunicatieservices, noch garandeert Panda leveringstijden voor het product, de diensten of, waar van toepassing, de inhoud of hulpmiddelen.

b. Aansprakelijkheid van de Gebruiker

De Gebruiker is de enige aansprakelijke voor de gevolgen van communicatie van valse gegevens of gegevens die derden betreffen.

In geval de Gebruiker verzuimt om de toepasselijke verplichtingen na te leven die uit de overeenkomst voortvloeien, behoudt Panda zich het recht voor om enige overeenkomstige gerechtelijke stappen te nemen alsmede de toegang tot producten, diensten, inhoud en hulpmiddelen te beperken.

9. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Panda stelt alles in het werk om te verzekeren dat de informatie die op zijn website verschijnt, waar en up-to-date is. Er kunnen echter fouten of vergissingen optreden en om deze reden mag de Gebruiker de informatie niet als nauwkeurig beschouwen voordat deze de nauwkeurigheid van de informatie bij Panda heeft gecontroleerd. Geen enkele informatie of inhoud op deze website mag worden beschouwd als een onbetwijfelbaar feit. Het is voor Panda niet mogelijk om te controleren hoe de Gebruiker de informatie of inhoud gebruikt die op deze website wordt aangeboden, en deze is daarom niet verantwoordelijk voor daden, handelingen of schades, ongeacht of deze rechtstreeks of indirect zijn, die de Gebruiker of derden hebben geleden die het gevolg kunnen zijn van of kunnen voortvloeien uit het gebruik van de voornoemde informatie of inhoud.

Dientengevolge stelt de Gebruiker Panda schadeloos voor enige aansprakelijkheid die voortvloeit uit onderbrekingen bij de aankoop van producten, inhoud en hulpmiddelen, of de verstoringen van de levering van diensten vanwege overmacht of omstandigheden over welke deze geen zeggenschap heeft. Derhalve omvatten elementen over welke deze geen zeggenschap heeft (i) het modem; (ii) de IT-systemen van de Gebruiker; (iii) software voor het browsen op het internet; (iv) virussen; (v) telefonische en elektrische verbindingen; (vi) ADSN; en enige andere transmissie- of telecommunicatie-infrastructuur die de Gebruiker gebruikt.

Panda is niet verantwoordelijk voor enige schades of verliezen die de Gebruiker lijdt door producten van derden. Gebruikers gebruiken producten van derden volledig op eigen risico, onder hun betreffende voorwaarden en juridische mededelingen voor welke Panda niet verantwoordelijk is.

 

10. PRIVACYBELEID


Ingevolge de bepalingen in de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”) verstrekken we u hieronder uitgebreide informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

I. Verwerkingsverantwoordelijke

Panda Security, S.L.U. (de “Onderneming”), met btw-nummer B-48435218, geregistreerd in het handelsregister van Bilbao, Deel BI-59, Boek 134, Blad BI-767-B, 1e inschrijving, met statutaire zetel aan Santiago de Compostella, 12, 1e verdieping, 48003 Bilbao, Bizkaia (Spanje), en contactadres via e-mail panda.asuntos_legales@watchguard.com

II. Functionaris voor gegevensbescherming (DPO)

De Functionaris voor gegevensbescherming (DPO) is de persoon die waarborgt dat de Onderneming bij het verwerken van persoonsgegevens de toepasselijke regels inzake gegevensbescherming naleeft. U kunt contact opnemen met de DPO via het e-mailadres panda.dpo@watchguard.com.

III. Doel en rechtsgrondslag voor de verwerking

Uw persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden verwerkt:

IV. Gegevensretentieperiode

De Onderneming bewaart uw persoonsgegevens zo lang de contractuele relatie met u van kracht is en na beëindiging van deze relatie zo lang de toepasselijke fiscale, economische, civiel- en strafrechtelijke regelgevingen gelden. Bovendien geldt in het geval dat uiteindelijk geen contractuele relatie met u wordt aangegaan een gegevensretentieperiode van zes jaar.

V. Ontvangers van de persoonsgegevens

We inform you that under no circumstances will your personal data be passed on to any third party, unless required by a legal obligation, and to the corresponding public bodies.
FuUw persoonsgegevens worden onder geen beding doorgegeven aan derden, behalve indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat, en aan de betreffende openbare instanties.
Uw persoonsgegevens zijn mogelijk toegankelijk voor de volgende partijen in hun hoedanigheid als gegevensverwerkers: (i) aanbieders van technologieservices (zoals software- of hardwareontwikkelaars en ontwikkelaars van applicaties die betrekking hebben op de softwarelicentie) voor het effectief verlenen van de computerservices met betrekking tot de aan u verstrekte softwarelicentie en het optimaliseren ervan; (ii) aanbieders van marketing- en advertentieservices die betrokken zijn bij de lancering van productaanbiedingen en -promoties; (iii) bedrijven die behoren tot de groep van de Onderneming voor het effectief uitvoeren van de contractuele relatie met u; en (iv) productdistributeurs.

VI. Internationale doorgiften van persoonsgegevens

Om de eerdergenoemde externe providers toegang te geven tot uw persoonsgegevens, worden die gegevens mogelijk gedeeld met de volgende internationale gegevensverwerkers buiten de EU:


U kunt een kopie van genoemde waarborgen verkrijgen door contact op te nemen met de Functionaris voor gegevensbescherming op panda.dpo@watchguard.com.

VII. Rechten van betrokkenenWe informeren u dat u de volgende rechten kunt doen gelden:

(i) Recht van inzage: Het recht te achterhalen welk type persoonsgegevens wordt verwerkt en aan welke verwerkingsactiviteiten deze gegevens worden onderworpen.

(ii) Recht op rectificatie: Het recht te verzoeken om correctie van uw gegevens.

(iii) Recht op gegevenswissing: Het recht uw persoonsgegevens te laten verwijderen.

(iv) Recht van bezwaar: Het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die betrekking hebben op uw persoonlijke situatie.

(v) Het recht uw toestemming in te trekken als uw toestemming de rechtsgrondslag is voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

(vi) Recht op beperking van de verwerking: Het recht te verzoeken om stopzetting van de verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde gevallen (bijvoorbeeld als u van mening bent dat de persoonsgegevens over u niet juist zijn, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren).

(vii) Recht van overdraagbaarheid: Het recht een kopie te ontvangen van de gegevens die u aan de Onderneming hebt verstrekt, in een gestructureerde, algemeen gebruikte en computerleesbare indeling, en het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.


Als u deze rechten wilt doen gelden, kunt u daartoe een schriftelijk verzoek indienen via panda.asuntos_legales@watchguard.com oof per post aan het adres van de statutaire zetel van de Onderneming (zoals hierboven genoemd).

Uw verzoek tot uitoefening van uw rechten moet uw volledige naam en het betreffende recht vermelden en een kopie bevatten van uw nationale identificatiebewijs of een overeenkomstig persoonlijk identificatiedocument.

Als u van mening bent dat niet aan uw verzoek om uitoefening van uw rechten is voldaan, bent u gerechtigd een klacht in te dienen bij het Spaanse agentschap voor de bescherming van persoonsgegevens.

Aan het uitoefenen van deze rechten zijn voor u geen kosten verbonden.

 

11. HYPERLINKS

Panda is niet verantwoordelijk voor webpagina's die zijn gelinked met zijn website, noch voor enige webpagina's die de Gebruiker mogelijk bezoekt via links die op onze website zijn opgenomen. Wij hebben geen zeggenschap over dergelijke webpagina's en zijn daarom niet verantwoordelijk voor hun inhoud. Gebruikers raadplegen dergelijke webpagina's op eigen risico, onder hun voorwaarden en juridische mededelingen voor welke Panda niet verantwoordelijk is.

12. INTELLECTUEEL EN INDUSTRIEEL EIGENDOMSRECHTEN

Panda is eigenaar van de intellectueel en industrieel eigendomsrechten van de elementen die de website bevat, zoals handelsnamen, handelsmerken, designs en symbolen. Deze omvatten, echter niet uitsluitend, de auteursrechten op logo's, kleurencombinaties, de keuze en vorm van presentatie, broncode van de webpagina, menu's, browserknoppen, HTML-code, Java applets, teksten, afbeeldingen, grafische weergaven, alsmede enige andere inhoud van de webpagina met betrekking tot producten en diensten die Panda levert.

De Gebruiker verbindt zich de intellectueel en industrieel eigendomsrechten van de website en van de producten, inhoud en hulpmiddelen te respecteren. Met dit doel kopieert, reproduceert, distribueert de Gebruiker geen website-inhoud, stelt deze niet beschikbaar of maakt deze niet openbaar zonder de voorafgaande, schriftelijke toestemming van Panda. In dat geval handelt de Gebruiker altijd in overeenstemming met de volgende voorwaarden:

Een totale of gedeeltelijke reproductie van de website of van de hulpmiddelen of inhoud moet de kennisgeving van Panda over het auteursrecht bevatten: "© Panda Security 2016. Alle rechten voorbehouden”. Op dezelfde wijze, in geval van reproductie en/of distributie van inhoud die het eigendom is van derden die op deze website staan, moeten de overeenkomstige waarschuwingen van deze derden betreffende het auteursrecht ook verschijnen.

Het is niet toegestaan om de inhoud van deze website te veranderen, tenzij Panda voorafgaand, schriftelijk zijn toestemming daarvoor heeft verleend. Het is alleen toegestaan om dergelijke inhoud te gebruiken voor informatiedoeleinden en niet voor commerciële doelen of voor distributie, openbare communicatie, transformatie of de-compilatie.

Panda behoudt zich het recht voor om op enig moment de toestemming in te trekken voor het gebruik van zijn website. In dergelijke gevallen moeten de betroffenen stoppen met het gebruik van het hulpprogramma. Panda is niet verantwoordelijk voor informatie van enige derde aan welke een deel of alle inhoud van zijn website zijn toegevoegd.

Het is niet toegestaan afbeeldingen of grafische weergaven op de Website van Panda apart van de rest van de afbeeldingen te gebruiken die samen met deze verschijnen of van de bijbehorende tekst, waar relevant.

Het is niet toegestaan om inhoud van de website te distribueren of te publiceren samen met informatie die het volgende promoot:

De namen van de producten die mogelijk op de website staan, kunnen geregistreerd handelsmerken zijn van hun betreffende bedrijven.

13. PRIJZEN

De prijzen en tarieven die gelden voor de aankoop van producten en diensten door de gebruiker, zijn degene die op de Website van Panda verschijnen (www.pandasecurity.com) op het moment dat de Gebruiker naar het product of de dienst gaat en begint met het aankoopproces. Op dezelfde wijze zijn de voorwaarden betreffende verzendkosten en belastingen degene die op de overeenkomstige webpagina zijn gespecificeerd.

Als een product of dienst voor welke de Gebruiker een overeenkomst heeft gesloten, fysiek moet worden geleverd, kunnen verzendkosten variëren op grond van de geografische locatie van levering en zullen door de Gebruiker worden voldaan.

Panda behoudt zich het recht voor om tarieven en prijslijsten te wijzigen die op zijn Website zijn gepubliceerd, indien dit van toepassing is. Dergelijke wijzigingen zijn in elk geval niet van toepassing op producten en diensten voor welke een overeenkomst werd gesloten voorafgaande aan de verandering, met uitzondering van concepten met betrekking tot de verlenging van producten en/of diensten.

Betalingswijzen voor de diensten zijn zoals is gespecificeerd in de overeenkomstige voorwaarden op het moment dat er een overeenkomst voor deze wordt gesloten. Deze zijn altijd beschikbaar voor de Gebruiker voorafgaande aan het sluiten van de betreffende overeenkomst. Panda behoudt zich het recht voor om de diensten te annuleren voor welke de Gebruiker een overeenkomst heeft gesloten in het geval dat de laatste de vastgelegde betaalwijzen niet respecteert of de producten en/of diensten niet betaalt.

14. LOOPTIJD VAN DE OVEREENKOMST

De contractuele verplichtingen die voortvloeien uit het sluiten van de overeenkomst voor de producten, diensten, inhoud of hulpmiddelen door de gebruikers van Panda, blijven van kracht gedurende de periode die is vastgelegd in de overeenkomstige, specifieke voorwaarden of in de voorwaarden van de licentieovereenkomst voor eindgebruikers van het product die van tevoren beschikbaar zijn voor de Gebruiker.

Deze Voorwaarden en enige overeenkomstige, specifieke voorwaarden blijven van kracht zo lang deze zijn gepubliceerd op de voornoemde website en zijn van toepassing vanaf het moment dat de Gebruiker de website gebruikt en/of begint met het sluiten van een overeenkomst voor een van de producten, diensten, inhoud of hulpmiddelen.

Panda behoudt zich het recht voor om unilateraal de Voorwaarden aan te passen, onverminderd de voorwaarden onder welke producten werden aangekocht voorafgaande aan een dergelijke aanpassing, met uitzondering van gevallen waarin gebruikers een nieuwe productversie hebben aangeschaft, of als Panda diensten heeft aangepast, in welk geval de voorwaarden van toepassing zijn die van kracht zijn op het moment van de wijziging of aanpassing.

15. LEVERTERMIJNEN EN -METHODEN

Vanwege het grote assortiment van producten en diensten die Panda aanbiedt, zijn de levertermijnen en -methoden zoals in elk geval is gespecificeerd op het moment dat er een overeenkomst voor deze wordt gesloten.

Panda garandeert in elk geval om het product te leveren of het product of de dienst te verstrekken voor welke de gebruiker een overeenkomst heeft gesloten, binnen dertig werkdagen vanaf de dag dat de Gebruiker de huidige Voorwaarden heeft geaccepteerd of, waar van toepassing, de specifieke voorwaarden en/of de licentieovereenkomst voor eindgebruikers voor het gevraagde product of de dienst. Panda is echter niet verantwoordelijk in het geval dat de voornoemde levertermijn wordt overschreden vanwege overmacht, een ongeval of vanwege de acties van derden.

16. BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

Panda Security behoudt zich het recht voor om de producten, diensten, inhoud en/of hulpmiddelen te beëindigen voor welke via deze Website op enig moment een overeenkomst werd gesloten en zonder voorafgaande kennisgeving, indien de Gebruiker verzuimt te voldoen aan de algemene en specifieke, contractuele Voorwaarden of, waar van toepassing, de Licentieovereenkomst voor eindgebruikers voor het betreffende product of de dienst.

De Gebruiker heeft na ontvangst van het product dertig (30) dagen de tijd, waarin hij of zij de ondertekende overeenkomst met Panda Security zonder opgaaf van reden en zonder enige boete op kan zeggen. Desalniettemin zal er geen terugbetaling worden uitgevoerd voor producten op het gebied van support en/of technische ondersteuning zodra er gebruik is gemaakt van deze dienst, ongeacht de tijd die sinds de aanschaf is verstreken. Bovendien wordt er onder geen enkele omstandigheid een terugbetaling uitgevoerd voor de Geld-teruggarantie, indien de Gebruiker deze heeft aangeschaft. De Gebruiker kan zijn/haar lopend abonnement op ieder moment opzeggen. De opzegging gaat in aan het einde van zijn/haar huidige betalingstermijn (maandelijks of jaarlijks, afhankelijk van het geselecteerde abonnement).

Om dit recht uit te oefenen dient de Gebruiker binnen de toepasselijke termijn een schriftelijke opzegging te versturen naar Panda Security, per fax, aangetekende post, of per e-mail naar customer.service@pandasecurity.com.

In dit geval zal Panda Security de Gebruiker het betaalde bedrag terugbetalen binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de schriftelijke opzegging van de Gebruiker. Voor een dergelijke terugbetaling wordt dezelfde betalingsmethode gehanteerd als waarmee de Gebruiker zijn oorspronkelijke aankoop heeft betaald, tenzij de Gebruiker uitdrukkelijk met een andere methode akkoord is gegaan. In ieder geval zal de Gebruiker geen kosten hebben als gevolg van een dergelijke terugbetaling.

17. TOEPASSELIJKE WETGEVING EN JURISDICTIE ONLINE OPLOSSING VAN GESCHILLEN

Deze Voorwaarden worden geregeld door de toepasselijke Spaanse wetgeving.

In geval van enige twijfel of geschillen over de interpretatie van de bepalingen of de gevolgen hiervan is de rechter te Bilbao, Spanje, de enige bevoegde autoriteit. De Gebruiker wijst uitdrukkelijk alle andere jurisdicties af die mogelijk op hem of haar van toepassing zijn.

De Europese Commissie voorziet in een online oplossingsplatform voor geschillen dat u hier aantreft: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Via dit platform kunnen consumenten die in de Europese Unie zijn gevestigd, een klacht indienen en handelaren verzoeken om zich akkoord te verklaren met de online oplossing van het geschil. Ongeacht het voornoemde zijn organen voor het oplossen van geschillen voor sommige sectoren en in sommige EU-landen momenteel niet beschikbaar op het platform. Voor complete informatie dienen consumenten de voornoemde link te raadplegen.

18. KENNISGEVINGEN

Alle kennisgevingen, verzoeken, petities en andere communicatie die de partijen uitvoeren met betrekking tot deze voorwaarden, moeten schriftelijk zijn en via aangetekende post of een fax naar de andere partij worden verzonden op hun postadres.

19. EXPORTBEPERKINGEN

Voor alle Panda Security-producten voor thuisgebruikers in elke beschikbare versie, hetzij commercieel, proef, bèta of enige andere versie, verkrijgbaar via deze Website, gelden Amerikaanse exportbeperkingen en -regels.

Het is niet toegestaan deze producten te downloaden in, noch te exporteren of opnieuw te exporteren naar de volgende landen (of naar staatsburgers of ingezetenen van deze landen): (1) Cuba, Syrië, Soedan, Noord-Korea, Iran, de Krim-regio van de Oekraïne, (2) enig ander land dat is onderworpen aan Amerikaanse embargo's (3) enige persoon die is opgenomen op de lijst Specially Designated Nationals (speciaal aangeduide onderdanen) van het Amerikaanse ministerie van financiën of in de Table of Denial Orders (tabel van te weigeren orders) van het Amerikaanse Ministerie voor economische zaken; (4) of aan enige persoon of entiteit die is vermeld op de Denied Persons List, Entity List en Unverified List (geweigerde personen-lijst, entiteitlijst en niet-geverifieerd-lijst) van het Amerikaanse Ministerie voor economische zaken of de lijst Debarred Parties (uitgesloten partijen) van het Amerikaans Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Door het downloaden of het gebruiken van deze producten verklaart de Gebruiker zich akkoord met de voornoemde voorwaarden alsmede met enige toepasselijke exportbeperkingen. De Gebruiker garandeert niet te verblijven in, of ingezetene of staatsburger te zijn van, enige van de staten die in de vorige paragraaf zijn opgenomen of in enige van de voornoemde lijsten zijn vermeld.

De informatie betreffende exportbeperkingen in deze bepaling is niet noodzakelijkerwijs uitputtend. Neem voor meer informatie betreffende exportbeperkingen contact op met het Bureau of Export Administration van het Amerikaanse Ministerie voor economische zaken.

Bovendien geldt dat als de Gebruiker producten van Panda Security voor thuisgebruikers gebruikt deze producten gezien het bestaan van lokale wettelijke beperkingen op het gebruik van Virtual Private Networks (VPN) niet mogen worden geïnstalleerd in Wit-Rusland, China, Iran, Oman, Pakistan, Qatar, Hong Kong, Saoedi-Arabië of de Verenigde Arabische Emiraten.

20. SCHEIDBAARHEID VAN BEPALINGEN

Indien een bepaling in deze overeenkomst nietig en ongeldig of onuitvoerbaar is, wordt of wordt verklaard, worden de resterende bepalingen niet aangetast en blijven deze onverminderd geldig en van kracht.