Ste v: Panda Security > Panda Security > technologies > technologies

Panda Security je technológiou

Technologická inovácia je charakteristikou, ktorou sa naša spoloènos líši od ostatných. Vždy sme ve¾kú èas našich výnosov znova investovali do výskumu a rozvoja nových produktov a technológií.

Vïaka našej ocenenej technológii kolektívnej inteligencie, milióny užívate¾ov Panda Security neustále zdie¾ajú informácie o malware, automaticky vylepšujú ochranu všetkých pripojených poèítaèov. Pomocou využitia kolektívnej znalosti, naša technológia ponúka lepšiu ochranu v reálnom èase s minimálnym dopadom na váš poèítaè, èo vedie k rýchlejším a univerzálnejším produktom. Chcete ochranu v reálnom èase s minimálnym dopadom na váš poèítaè? Pridajte sa k Panda komunite a chráòte svoj online svet!
 

Èo je kolektívna inteligencia

Metóda kolektívnej inteligencie bola vedená miliónmi používate¾ov bezplatných produktov od roku 2007, èo umožòovalo Pande nazbiera 10krát viac malwaru ako tradiènému predajcovi antivírových systémov.

Panda Security je prvým predajcom, ktorý má technológiu, infraštruktúru, znalosti a skúsenosti, na to aby mohol apikova systém kolektívnej inteligencie na svoje predávajúce sa produkty. Nové Panda 2012 zákaznícke produkty sú založené na kolektívnej inteligencií; benefity novej sady produktov môžeme zhrnú nasledovne: Maximálna ochrana s minimálnym dopadom na váš poèítaè.


50% Improved performance
Kolektívna inteligencia rapídne znižuje spotrebu pamäte a minimalizuje dopad na váš poèítaè.
Kolektívna inteligencia =
Maximálna Ochrana Inteligencia Colectiva = Maximum protection
Nová hrozba je identifikovaná a behom nieko¾kých sekúnd sú zákazníci Panda Security po celom svete ochránení. Nezáleží na tom kde sa to objaví: èi za oceánom alebo vo ved¾ajšom meste.


Radi by sme vás vyzvali preèíta si nasledovné stránky o kolektívnej inteligencií, jej základoch a jednoduchom opise spôsobu fungovania a samozrejme aj o výhodách pre všetkých Panda 2012 užívate¾ov.

Malware Landscape

Súèasný malware je nevidite¾ný, tichý a hlavne finanène motivovaný. Bezpeènos sa posunula od ochrany vášho poèítaèa až k ochrane vašich osobných údajov. V dnešnej dobe sa totiž nejedná už len o ochranu samotného poèítaèa, ale aj o ochranu vašej identity.

Poèítaèová kriminalita môže pochádza od amatérov až po profesionálov pracujúcich pre kriminálne skupiny. Tieto kriminálne spolky sú také úèinné a dôveryhodné, že vystupujú a pracujú ako legitímne obchodné organizácie.

Poèet rôznych typov malwaru sa stále zvyšuje, zatia¾ èo poèet nakazených poèítaèov jednotlivými malwarmi sa stále znižuje. Medzera medzi vytvoreným a detekovaným malwarom sa zväèšuje.

Malware collected per month

Malware nazbieraný za mesiac -AV-

Dôsledkom je, že bezpeènostné riešenia založené len na stále sa obnovujúcej databáze vírusov nemôžu staèi rýchlosti rastu malwaru. Už nie sú dostatoèné na zabezpeèenie ochrany užívate¾a.

Pre podrobnejšie informácie si prosím preèítajte od tradièného antivírusu až ku kolektívnej inteligencií, od Panda Research.

Kliknite na Súbory na stiahnutie , aby ste si vyskúšali nové Panda 2012 riešenia pre bezplatný upgrade vášho antivírusu.

Základy kolektívnej inteligencie

Zbieranie dát od komunity

Systém centrálne zbiera a uchováva vzorce správania sa programov, stopy súborov, nové druhy malware atï. Tieto údaje pochádzajú od užívate¾ov Pandy a ïalších organizácií. Táto rozsiahla kapacita na zbieranie informácií ponúka lepšiu vidite¾nos a vystopovatelnos nových techník na výrobu malware a distribuèných ciest. 

Automatic leverage of data

Systém automaticky analyzuje a klasifikuje tisícky nových vzoriek prijatých každý deò. Na to aby to dokázal, systém porovnáva dáta, ktoré dostal od užívate¾ov s PandaLab rozsiahlou databázou známeho malwaru. Systém novo prevzaté súbory okamžite vyhodnocuje buï ako malware alebo goodware (neškodný, zdravý program), preto nás chráni rýchlejšie a lepšie. Navyše stále narastá 10 miliónový zoznam poètu tzv. "dobrých" súborov, z tých ktoré sú kontrolované, èo zvyšuje rýchlos procesu kontroly a minimalizuje spotrebu zdrojov chránených systémov.

Sprístupnenie znalostí a riešení

Táto znalos je sprostredkovaná užívate¾om pomocou webových služieb alebo cez obnovovanie databázy vírusov a otázky v reálnom èase "to the cloud".

 

Prístup kolektívnej inteligencie umožòuje detekova omnoho viac malwaru než manuálny systém detekcie, ktoré využívajú niektoré laboratóriá. Má tiež možnos identifikova hrozbu, ktorá ešte identifikovaná nebola. Kombináciou Kolektívnej inteligencie a TruPrevent technológií je Panda schopná identifikova aj najkomplikovanejší malware.

The Collective Intelligence approach

Benefity Kolektívnej inteligencie

Benefits of Collective Intelligence

Vylepšená schopnos detekcie

Každý zákazník Pandy je snímaè malware, ktorý posúva informácie ïalej do vedomostnej základne Kolektívnej inteligencie, kde môžu by informácie zdie¾ané v reálnom èase.

Rozšírenos.

Nie je limitovaná zdrojom. Analytický výkon používaný používaný na serveroch kolektívnej inteligencie je limitovaný len hardwarom a škálou rýchlosti internetového pripojenia.

S automaticky obnovovacím malware modulom si zákazníci nemusia stiahnu väèšinu databázy vírusov keïže fungujú pomocou "cloud"  na internete.

Vylepšená dezinfekcia

Automatické, rýchlo prebiehajúce procesy a klasifikácia.

Stály rozvoj nástrojov na ochranu.

Komunita vrámci kolektívnej inteligencie prispieva k lepšie vidite¾ným a vystopovate¾ným nových techník na výrobu malware a distribuèných ciest.

Vylepšená detekcia

Platforma Panda Security kolektívnej inteligencie zahàòa aj zoznamy neškodných "bielo-vypísaných" súèastí a vylepšuje zoznamy škodných "èierno-vypísaných", aby zredukovala falošné poplachy (pozitívne) a taktiež aj proces snímania a spracovania.

PC SECURITY LABS. “5 Star” a “Top Detection” špeciálne ocenenie

Ve¾ká èas malwaru v dnešnej dobe je vyrobená alebo dovážaná z Èíny. Zvažujúc tento fakt, PC Security Labs, nezávislé èínske laboratórium na bezpeènos zverejnilo porovnané posudky efektivity antivírových vývojárov, v boji proti èínskemu malware. Môžte si stiahnu porovnávací posudok (pdf).

Panda Security, jediná spoloènos, ktorá získala maximálne ohodnotenie v TOP DETECTION:Anti-Virus Comparative. Proactive detection 2010

 

Anti-Vírus Porovnanie. Proaktívna detekcia 2010

Tento porovávací posudok sa zameriava na nový malware a po odpoèítaní falošných (pozitívnych), sa sústredí na kapacitu produktov v proaktívnom detekovaní malware.

Panda Security dostáva top skóre:

Celkový posudok si môžete stiahnu z AV-Comparatives.org

 

Anti-Virus Test. Full Product Test Q2 - 2010

“The Full-Product Test”je vyèerpávajúca porovnávacia analýza odlišných aspektov bezpeènosti:

  • Reálny svetový test –  Ochrana proti zero-day Web/email malware
  • Dynamická  detekcia (správania) – Blokuje spustený malware
  • Detekcia malwarových zbierok pomocou vzoriek za posledné tri mesiace
  • Detekcia malwaru ‘in-the-wild’
  • Oprava súborov a odstraòovanie malware
  • Vymazávanie nebezpeèných èastí a obnova systému
  • Detekcia skrytých rootkitov
  • Odstránenie skrytých rootkitov
  • Falošne pozitívne súbory poèas skenov na požiadanie
  • Falošne pozitívne súbory poèas prebiehajúceho bežného skenovania

Panda Security certified with maximum score:
Panda Security se certifica con la máxima puntuación

The complete report can be downloaded from AV-Test.org

 

Anti-Virus Comparative. Dynamic Test Agosto 2010

Anti-Virus Comparative. Dynamic Test Agosto 2010

The complete report can be downloaded from AV-Comparatives.org

Anti-Virus Comparative. Performance Test 2010

These performance comparatives offer a guide to the impact of the protection from various vendors in real-time on PCs, laptops and servers.

Panda Security is ranked top, thanks to the real-time connection with cloud protection, Collective Intelligence:

The complete report can be downloaded from AV-Comparatives.org